چرا ترشی مخلوط را در ظرف فلزی نگهداری نمی کنند

نگهداری ترشیجات در ظروف فلزی خطرناک است 15V435A15,15,0,0 ,1,359,450ZM162,420H344V287.09H162Z”/>< مسیر d=”M407.25,379H359a15,15,0,0,1,0-30a.180,20-30a.18.2. ,18.88-18.88V202.89A18 .9,18.9,0,0,0,407.25, 184H98.75a18.9,18.9,0,0,0-18.88,18.89V330.12A18,9,9,10 ,349H147a15,15.0, 0,1,0,30H98.75a48.94 ,48.94,0,0,1,407.25,379Z”/><path d=”M131,236a14.66,14.66-1,407.25,379Z”/> .07c-.48 -.05-1-.13-1.45-.22s-1-.22-1.43-.36-.93-.31-1.38-.5-.89-.4-1.32-.63a12 0.45،12.45، 0.0.1-1.27-.75c-.4-.27-.8-.56-1.18-.87s-.75-.65-1.1-1-.68-.72-1-1.1 a14.34 ,14.34,0,0,1-. 87 -1.18q-.41-.62-.75-1.26c-.23-.43-.44-.88-.63-1.33s-.35-.92-.5-1.38-.26-1 – .36-1.43-.17-1-.22-1.45a15.68,15.68,0,0,1,0-3c.05-.48.13-1,.22-1.45s.22-1,.36 – 1.43.31-.93.5-1.38.4-.9.63-1.33.48-.85.75-1.26a14.34,14.34,0,0,1,.87-1.18c.31-.38.65-.75.1 – 1. s.72-.68،1.1-1،.78-.6،1.18-.87a12.45،12.45،0،0،1،1.27-.75q.65-.34،1.32-.63c.45 – . 19.92-.35،1.38-.5s1-.26،1.43-.36،1-.17،1.45-.22a16.15،16.15،0،0،1،2.95،0c.49.05،1،.13، 1.46 .22s1,.22,1.42.36.94.31,1.39.5.89.4,1.32.63a13.63,13.63,0,0,1,1.27.75c.4.27.8.56,1.18.87s.71.65, 0.67.72,1,1.1.6.78.87,1.18.52.83.75,1.26.44.88.63,1.33.35.92.5,1.38.26,1,.36,1.43.17,1,.22,1.45 a 68,15.68,0,0,1,0,3c-.05.48-.13,1-.22,1.45s-.22,1-.36,1.43-.31.93-.5,1.38-.4.9 – . 63،1.33-.48.85-.75،1.26-.57.8-.87،1.18-.65.75-1،1.1-.72.68-1.1،1-.78.6-1.18.87a13.63،13.63،0،0 -1.27.75q-.65.34-1.32.63c-.45.19-.92.35-1.39.5s-.94.26-1.42.36-1,.17-1.46.22A14.46،14.46،0،0،1،2363 “/ ><path d=”M175,236c-.49.0-1.0-1.48-.07s-1-.13-1.45-.22-1-.22-1.43-.36-.93-. 31 -1.38-.5-.9-.4-1.33-.63-.85-.48-1.26-.75a14.34,14.34,0,0,1-1.18-.87c-.38-.31- 75-.65-1.1-1s-.68-.72-1-1.1-.6-.78-.87-1.18a14.69,14.69,0,0,1-.76-1.27c-.22 – .43-.43-.87-.62-1.32s-.35-.92-.5-1.38-.26-1-.36-1.43-.17-1-.22-1.45a15.68, 15.68 ,0,0,1,0-3c.05-.48.13-1,.22-1.45s.22-1,.36-1.43.31-.93.5-1.38.4-.89.62-1.32a14.69, 14.69,0,0,1,.76-1.27c.27-.4.56-.8.87-1.18s.65-.75,1-1.1.72-.68,1.1-1a14.34,14.34,0, 0 – .36 ,1-.17,1.45-.22a16.26,16.26,0,0,1,3,0c.48.05,1,.13,1.45.22s1,.22,1.43.36.93.31,1.38. 5.89.4 ,1.32.63.86.48,1.27.75.8.56,1.18.87.75.65,1.1,1,.67.72,1,1.1.6.78.87,1.18a14.6,14.6,0,0,1 .75, 1.27q.34.65.63,1.32c.19.45.35.92.5,1.38s.26,1,.36,1.43.17,1,.22,1.45a15.68,15.68,0,0,1 ,0,3c-.05.48-.13,1-.22,1.45s-.22,1-.36,1.43-.31.93-.5,1.38-.4.89-.63,1.32a14.6,14.6, 0.0،1-.75،1.27c-.27.4-.57.8-.87،1.18s-.65.75-1،1.1-.72.68-1.1،1-.78.6-1.18.87-.84.52-1.27. 75-.87.44-1.32.63-.92.35-1.38.5-1,.26-1.43.36-1,.17-1.45.22S175.49,236,175,236Z”/><path d=”M312,315,344H 0.0,1.0-30H312a15,15,0,0,1,0,30Z”/><path d=”M312,397H194a15,15,0,0,1,0-30H312a15,15,0,0 ,1, 0 ,30Z”/></g></svg> </span> <span title=’ارسال به دوستان’ class=”sentto-r” onclick=’window.open(“/fa/send /348997″, ” sendmailwin”,”left=200, top=100,width=370,height=400,toolbar=0,resizable=0,status=0,scrollbars=1″);’> <svg class=” mail -svg” viewbox =”0 0 32 32″ xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”><title/><g data-name=”36-mail” id=”_36- mail “>< rect class=”cls-1″ height=”22″ width=”30″ x=”1″ y=”5″/><polyline class=”cls-1″ dots=”1 5 16 20 31 5″/> <line class=”cls-1″ x1=”1″ x2=”12″ y1=”27″ y2=”16″/><line class=”cls-1″ x1=”31″ x2=”20″ y1=”27″ y2=”16″/></g></svg> </span> <a title=’Save’ class=”” href=”/fa/save/348997″ > <svg class= “sve-svg” viewbox=”0 0 32 32″ xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”><title/><g data-name=”Layer 49″ id=”Layer_49″ ><path class=”cls-1″ d=”M29,31H3a1,1,0,0,1-1-1V2A1,1,0,0,1,3,1H23a1,1,0, 0 ,1, . 71.29l6,6A1,1,0,0,1,30,8V30A1,1,0,0,1,29,31ZM4,29H28V8.41L22.59,3H4Z”/><path class=”cls – 1″ d= “M20,9H10A1,1,0,0,1,9,8V2a1,1,0,0,1,1-1H20a1,1,0,0,1,1,1V8A1,1,0, 0,1, 20 ,9ZM11,7h8V3H11Z”/><path class=”cls-1″ d=”M23,25H9a1,1,0,0,1-1-1V14a1,1,0,0,1,1- 1H23a1 ,1, 0 ,0,1,1,1V24A1,1,0,0,1,23,25ZM10,23H22V15H10Z”/></g></svg> </a> </div> </div> </section> < section class=”newsHeader”> <div class=”newstitle”> <div class=”rtitr”> </div> <h1 class=”title”> <a href=”/fa/news/ 348997 /Maintenance- pickles -in-metal-containers-is-dangerous”>نگهداری ترشیجات در ظروف فلزی خطرناک است</a> </h1> </div> <div class=”subtitle”> ترشی ها را باید در ظروف شیشه ای نگهداری کرد و آنها را گذاشت. در ظروف فلزی به دلیل واکنش بین ماده اسیدی سرکه و ظرف باعث ایجاد مواد مضر و خطرناک برای بدن می شود. </div> </section> <div class=”row news-id”> <div class=”news_id_c”> کد خبر: 348997 </div> <div class=”res-size-news”> <a class =”news_size_up” href=”#”> <svg viewbox=”0 0 32 32″ xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”> <g data-name=”Layer 11″ id= “Layer_11″> <path class=”cls-1″ d=”M13,27A12,12,0,1,1,25,15,12,12,0,0,1,13,27ZM13,5A10,10, 0,1,0,23,15,10,10,0,0,0,13,5Z”/> <path class=”cls-1″ d=”M30,29a1,1,0,0 ,1- .6-.2l-8-6a1,1,0,0,1,1,2-1,6l8,6a1,1,0,0,1,.2,1.4A1,1,0,0,1, 30.29Z ” /> <rect class=”cls-1″ height=”2″ width=”8″ x=”9″ y=”14″/> <rect class=”cls-1″ height=”8 ” width=” 2″ x=”12″ y=”11″/> </g> </svg> </a> <a class=”news_size_reset” href=”#”> <svg viewbox=”0 0 32 32″ xmlns =”http://www.w3.org/2000/svg”><title/> <g id=”search”> <path d=”M29.71,28.29l-6.5-6.5-. 07.0a12 ,12.0 ,1.0-1.39,1.39s0,.05,0,.07l6.5,6.5a1,1,0,0,0,1.42,0A1,1,0,0,0, 29.71,28.29 ZM14,24A10,10, 0,1,1,24,14,10,10,0,0,1,14,24Z”/> </g> </svg> </a> <a class =”news_size_down ” href=”#” > <svg viewbox=”0 0 32 32″ xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”><title/><g data-name=”Layer 12″ id=”Layer_12″>< path class=”cls-1″ d=”M13,27A12,12,0,1,1,25,15,12,12,0,0,1,13,27ZM13, 5A10,10,0,1,0 ,23,15,10,10,0,0,0,13,5Z”/><path class=”cls-1″ d=”M30,29a1,1,0, 0.1 -.6-.2l-8 -6a1,1,0,0,1,1.2-1.6l8,6a1,1,0,0,1,.2,1.4A1,1,0,0,1 ,30, 29Z”/><rect class= “cls-1″ height=”2″ width=”8″ x=”9″ y=”14″/></g></svg> </a> </div> </div> <div class =”row news-author”> </div> <section class=”body”> <SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=justify> <P dir= rtl align=justify><span></span </P> <P><span>استاد دانشکده مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران در گفت و گو با فارس افزود: همه غذاها به دلیل وجود آب و مواد مغذی، محیطی مساعد برای رشد موجودات هستند. وجود میکروارگانیسم ها باعث فساد مواد غذایی نیز می شود. </span></P> <P><span>مرتضی مشایخ خاطرنشان کرد: از آنجایی که برخی از میوه ها و سبزی ها بر یکدیگر تأثیر می گذارند و باعث فساد زودهنگام غذا می شوند، انواع سبزی ها و میوه ها را باید جداگانه در یخچال نگهداری کرد. .< /span></P> <P></P> <P dir=rtl align=justify><span>به گفته گذشتگان، اگر سیب خوراکی در کنار میوه های دیگر نگهداری شود، به دلیل آن میوه های دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد. به اثر تنفس و باعث پوسیدگی سریعتر آنها می شود. </span></P> <P><span>این متخصص تغذیه در مورد نگهداری گوشت نیز توصیه کرد: برای فریز کردن گوشت باید آن را به قطعات کوچک خرد کنید تا سریعاً منجمد شود و در زمان استفاده از گوشت منجمد. ، باید از آبی که از گوشت خارج می شود استفاده کند.</span></P></SPAN> </section> <div class=”row qr”> <img class=”qr-img” src =”/files/fa/newsqrcode/348997.png”> </div> </div> <div id=”sanjagh_sfi1nw”></div> <div class=”row ads- news-page” > <div style = “display: none;”> </div> </div> <div class=”share_cn icon_share_to share_to_container NewsSocialIcons”> <span class=”do-share”> اشتراک گذاری: </span > <a class=”icon- share icon -wht” rel=”nofollow” title=”whatsapp” href=”whatsapp://send?text=نگهداری ترشیجات در ظروف فلزی خطرناک است%20https://jamejamonline .ir/fa/news/348997/نگهداری- tarshi – metal-containers-is-dangerous”> <svg enable-background=”new 0 0 24 24″ height=”27px” id=”Layer_1″ version= “1.1” viewbox=”0 0 24 24″ width= ” 27px” xml:space=”reserve” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” ><g> <path d=”M12,0.5C5.7,0.5,0.5,5.7,0.5, 12c0،2.4،0.7،4.6،2،6.5l-1.3،3.9c-0.1،0.2،0،0.4،0.1،0.5C1.5،23،1.7،23.1،1.9،23l4-1.3c1.8،1.2، 4،1.8،6.1،1.8c6.3،0،11.5-5.2،11.5-11.5C23.5،5.7،18.3،0.5،12،0.5z M18. 9،16.7c-0.3،0.9-1.5،1.7- 2. ,1.9c-0.2,0-0.4,0.1-0.7,0.1c-0.8,0-1.8-0.3-3.4-0.9c-2-0.8-4- 2.6-5.6-4.9c0,0-0.1-0.1-0.1 -0.1C6،12،5.1،10.6،5.1،9.1 c0-1.7،0.9-2.6،1.2-3c0.4-0.4،0.9-0.6،1.5-0.6 c0.1،0،0.2،0،0.3،0c0، 0,0.1,0,0.1,0c0.5,0,0.8,0.2,1.1,0.8l0.2,0.4 c0.3,0.7,0.7,1.8, 0.8,2c0.2,0.4,0.2,0.7,0 1c-0.1،0.2-0.2،0.4-0.4،0.6c-0.1،0.1-0.2،0.2-0.2،0.3c-0.1،0.1-0.2،0.2- 0.3،0.3 C9.4،11،9.4،11، 9.4 ,11c0.3,0.5,0.9,1.4,1.7,2.1c1.1,1,1.9,1.3,2.3,1.5l0.1,0c0.1,0 ,0.2,0.1,0.2,0c0.2-0.2, 0.4 -0.6،0.7-0.9l0.1-0.1 c0.3-0.4،0.7-0.5،0.9-0.5c0.1،0،0.3،0،0.4، 0.1c0.1،0،0.3،0.1،2.2، 1.1 l0.2,0.1c0.3,0.1,0.5,0.2,0.6,0.5C19.2,15.1,19.1,16,18.9,16.7z”/> < /g></svg> </a> <یک کلاس =”icon-share icon-tlg” rel=”nofollow” title=”telegram” href=”tg://msg_url?url=https://jamejamonline. ir/fa/news/348997″> <i class=” fa fa-paper-plane” aria-hidden=”true”></i> </a> <a class=”icon-share icon-tw ” rel=”nofollow” title=”twitter” href=”https: //www.twitter.com/home?status=نگهداری ترشیجات در ظروف فلزی خطرناک است class=”fa fa-twitter” aria-hidden= “true”></i> </a> <a class=”icon – نماد fb-share” rel=”nofollow” title=”facebook” href=”https://www.facebook.com/share. php?v=4&src=bm&u=https://jamejamonline.ir/fa/news/ 348997/keeping-pickles-in-metal-containers-is-hazardous&t=نگهداری ترشیجات در ظروف فلزی خطرناک است”> <i class =”fa fa-facebook” aria-hidden=”true”></i> </a > <a class=”icon-share icon-ld” rel=”nofollow” title=”linkdin” href=”https: //linkedin.com/links/?url=https://jamejamonline.ir/fa/news /348997&title=نگهداری ترشیجات در ظروف فلزی خطرناک است”> <i class=”fa fa -linkedin” aria-hidden =”true”></i> </a> <a class=”icon-share icon-sr ” rel=”nofollow” title=”soroush” href=”soroush://share? text=%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C -%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8 %AF%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%81%D9 %84%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7% D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA&url=https://jamejamonline.ir/fa/news/348997/keeping-pickles-in-jars -metal-is-dangerous” > <svg version=”1.1″ xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” x=”0px” y=”0px” width=”26px” height=” 27px” viewbox=”0 0 1200 1200″ enable-background=”new 0 0 1200 1200″ xml:space=”preserve”> < g> <path fill-rule=”evenodd” clip-rule=”evenodd” fill= “#27a5cd” D = ” ,579.414-579.406 c319.992,0,579.406,259.406,579.406,579.406C1177.906,770.578,1094.96″#FFle. width=”5″ stroke-miterlimit=”10″ D=” M764.047 211.281C0,0-118.25,59.125-11.828.189.195C0، 0،193.93 184.461،94.047، 184.461،94.594، 0،193.93 184.461،94.594، 184.461،94.594، 184.461،94.594، 184.461،94.594، 184.461،94.594، 184.461،94.594، 184.461،94.594، 184.461،94.594، 184.461،94.594، 184.461.94.594 224.672-260.148c0،0-52.031-144.258،70.945-260.141 C563.023,270.406,626.883,187.633 ,764.047.633 ,764.047.633 ,764.047.633 ,764.047.047,764.047.047 </v>g <di></v>g</v><di></v>g/v<di></v> <di></v</vz” path. =”row padd-like-error-link”> <div class=”col-xs -36 col-md-36 col-lg-18 “> <div class=”short_link_news”> <button for=”short-url ” class=”btn copy_link” data-clipboard-target=”#foo”> <div class=”link_en NewsTagsItems”> <input class=” copy-button link_en” id=”foo” value=”https://jamejamonline .ir/001Smz” style=”border: none”> </div> </button > </div> <script> var clipboard=new ClipboardJS(‘.btn’); clipboard.on(‘success’, function (e) {consol.log(e); setTooltip(‘Link copied!’); hideTooltip(); }); clipboard.on(‘error’, function (e) {consol.log(e)؛ setTooltip(‘Copy link failed!’); hideTooltip(); }); $(‘.copy-button’).tooltip({ trigger: ‘click’, placement: ‘bottom’ }); function setTooltip(message) { $(‘.copy-button’).tooltip(‘hide’) .attr(‘data-original-title’, message) .tooltip(‘show’); } function hideTooltip() {setTimeout(function () {$(‘.copy-button’).tooltip(‘hide’); }, 2000); } </script> </div> <div class=”col-xs-36 col-md-36 col-lg-18″> <div class=”SayError”> <a title=’گزارش خطا’ class=” send_error_bot news_link_item news-share-item” style=”float:right;” onclick=’window.open(“/fa/report/348997?type=ne”, “sendmailwin”,”left=200,top=100,width=370,height=400,toolbar=0, resizable=0,status =0,scrollbars=1″);’> گزارش خطا <span> <i class=”fa fa-exclamation-triangle” aria-hidden=”true”></i></span> </a> </ div> <a onclick=”newsUp(348997, 13);” class=”news_rate_like news_rate_like_img_up like_up_button_348997″ id=”like_up_rate_348997″ title=”liked”> <span id=”like_txt_id” class=”like_txt_t”>پسندیده</span> <span class=”</pan_nu>” /a> </div> </div> </div> <div class=”row sencomment”> <a class=”sendcomments-a” href=”#comments”> <span class=”bg-dark-send -cm”> <i class=”cm-icon-hd”> <svg width=”24px” height=”24px” viewbox=”0 0 24 24″ xmlns=”http://www.w3.org/2000 /svg”> <path d=”M8.2881437,19.1950792 C8.38869181,19.1783212 8.49195996,19.1926955 8.58410926,19.2362761 C9.64260561,19.7368747 10.8021412,20 12,20 C16.418278,20 20,16.418278 20,12 C20,7.581722 16.418278,4 12,4 C7.581722,4 4,7.581722 4,12 C4,13.7069096 4.53528582,15.3318588 5.51454846,16.6849571 C5.62010923,16.830816 5.63909672,17.022166 5.5642591,17.1859256 L4.34581002,19.8521348 L8.2881437,19.1950792 Z M3. 58219949,20.993197 C3.18698783,21.0590656 2.87870208,20.6565881 3.04523765,20.2921751 L4.53592782,17.0302482 C3.54143337,15.5576047 3,13.818993 3,12 C3,7.02943725 7.02943725,3 12,3 C16.9705627,3 21,7.02943725 21,12 C21،16.9705627 16.9705627،21 12،21 C10.707529،21 9.4528641،20.727055 8.30053434،20.2068078، 20.2068078، 20.2068078، L3.5921. /2000/svg” width=”53″ height=”54″ viewbox=”0 0 53 54″> <path id=”bg” class=”cls-1″ d=”M0, 27A27,27,0,0 ,1,27,0H53V54H27A27,27,0,0,1,0,27Z”/> <circle id=”c” class=”cls-2″ cx=”29.5″ cy=” 27.5″ r=”13.5″ /> <path id=”arrow” class=”cls-3″ d=”M25.216,24.363l4.27,4.381,4.27-4.381a1.289,1.289,0,0, 1.1.856.0.1.372.1.372 0.0.1.0.1.9l-5.2.5.334a1.289.1.289.0.0.1-1.857.0l-5.2-5.334a1. 372,1.372,0,0,1,0-1.9A1.289,1.289,0,0,1,25.216,24.363Z”/> </svg> </a> </div> <div class=” line “> </div> <section id=”comments” class=”NewsCommentBox”> <div class=”row bg-shadow-news” id=”comment-form”> <div class=”box-section”>< header class=”section-header-news-page p-es-20″> <span class=”logojj”></span> <span class=”section-header-news-page-name” data-toggle =” collapse” data-target=”#comm_b” aria-expanded=”true”>ارسال بازخورد</span> <span class=”com_title_n”>در انتظار بازبینی: <span>2</span> </span> <span class =”com_title_p”>منتشر شده: <span>0</span> </span> </header> <div class=”row padd-cm-parent”> <div class=”row” id=” comm_b “> < form method=”POST” action=”” name=”comments” style=”display:inline;” id=”comm_form”> <div class=”row”> <div class=”col-sm-15 comm-r “> <div class=”form-group”> <div class=”col-xs-36″ ><input type=”text” placeholder=”name” name=”comment_name” class=”form-control ” id= “com_name” dir=”rtl” value=”” ></div> <div class=”wrapper “></div> </div> <div class=”form-group”> <div class= “col- xs-36″><input type=”text” placeholder=”Email” name=”comment_mail” class=”form-control” dir=”ltr” id=”com_mail” value=”” ></div > <div class=”wrapper”></div> </div> <div class=”form-group-2″> <input name=”submitbutt” type=”button” class=”btn btn-default” onclick =”sendComment (348997);return false;” id=”btn_comment” dir=”rtl” value=”Send Comment” > <div class=”wrapper”></div> </div> </div> < div class=” col-sm-21 comm-l”> <div class=”form-group”> <div class=”col-xs-36″><textarea name=”comment_message” placeholder=”نظر شما” class =”form- control” rows=”6″ value=”” id=”com_message” dir=”rtl” ></textarea></div> <div class=”wrapper”></div> </div> </div> </div> <entry type=”hidden” name=”_comments_submit” value=”yes”></form> </div> <div class=”wrapper”></div> </ div> </div> </div> </section> </div> <div class=”col-xs-36 col-md-9 col-md-push-18 col-sm-18 padd-l-col -right-news”> <div class=”bg-shadow -news sections_news_content custom_sections_news_content”> <div class=”latest_news_contents”> <div class=”section_contents”> <div class=”div-v”> <div class= “con_time”> <header class=”sectionHeader آخرین اخبار Na p-es-20″> <div class=”headLogo last-newsss col-xs-25″> <span class=”logoTest”></span> <h2 class=”headerText N” >اخبار</h2> < /div> </header> <div class=”con_tab_section”> <div class=”div-v”> <div class=”con_time”> <div class= “linear_news linear_newsIcon”> < div> <h3 class=” Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402497/conditions-of-getting-a-second-child-loan -in-1402″ target =”_blank” title=”conditions اخذ وام برای فرزند دوم در سال 1402″><span class=”titlee”>شرایط اخذ وام برای فرزند دوم در سال 1402</span></ a> </h3> </div> </div > <div class=” linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa /news/1402496/issuing -urder-to-arrest- a-person-who-is- “unconventionally-forbidden-to-denial” target=”_blank” title=”صدور قرار بازداشت برای فردی که به نحو غیرعادی نهی از منکر کرده است”> <span class=”titlee” >صدور حکم جلب برای فردی که غیر متعارف انکار را ممنوع کرده بود</span></a> </h3> </div> </ div> <div class=”linear_news linear_newsIcon” > <div> <h3 class= “Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402495/13-April-Don’t -play-by-the-rivers” هدف =”_blank” title=”در 13 آوریل در کنار رودخانه ها بازی نکنید”><span class=”titlee”>در 13 آوریل در کنار رودخانه ها نرقصید</ span></a> </h3> < /div> </div> < div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> < a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402494/strong- باد-طوفان-و-رعدوبرق-در-تهران-|-افت-دما-و-انجماد-در-شب” target= “_blank” title=”وزش باد شدید، باران و رعد و برق در تهران | کاهش دما و یخبندان شبانه”><span class=”titlee”>وزش باد شدید، باران و رعد و برق در تهران | کاهش دما و یخبندان شبانه</span></a> </h3> </div> </div > < div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402493/arrest-556-accused-of- Economic- جنایات -in-the-last-48-hours” target=”_blank” title=”دستگیری 556 متهم جرایم اقتصادی در 48 ساعت گذشته”><span class=”titlee”>دستگیری 556 متهم جرایم اقتصادی در 48 ساعت گذشته</span>< /a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402492/traffic-of-trucks-is-prohibited-on-April-12-13-in-the-capital” target=”_blank ” title=”ترافیک کامیون ها در روزهای 12 و 13 فروردین در پایتخت ممنوع است”><span class =”titlee”>تردد کامیون ها در روزهای 12 و 23 فروردین در پایتخت ممنوع است</span></a> < /h3> </div> </div > <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/ 1402491/Independence- Club’s-reaction-to- exclusion-from-Asia” target=”_blank” title=”واکنش باشگاه استقلال به حذف از آسیا”><span class=”titlee”>واکنش باشگاه استقلال بدون احتساب آسیا</span> </a> </h3> </span> div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon “> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=” /fa/news/1402490/identification-of -902-new-coronavirus-patients-in-the-country-|-21-people-deed” target=”_blank” title=”شناسایی 902 بیمار جدید کرونا در کشور | 21 نفر فوت کردند”><span class=”titlee”>902 بیمار جدید کرونا در کشور شناسایی شدند | 21 نفر جان باختند</span></a> </h3> </div> </div> <div class= ” linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402489/possibility-of-rivers-flooding-in-2 -provinces ” target =”_blank” title=”احتمال طغیان رودخانه در 2 استان”><span class=”titlee”>طغیان احتمالی رودخانه در 2 استان</span></a> </h3> </div> </div> < div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402488/the- CEO-of-Istiqlal-club -resigned” target=”_blank” title=”مدیرعامل باشگاه استقلال استعفا داد”><span class=”titlee”>مدیرعامل باشگاه استقلال استعفا داد</span></a> </h3> </div> </div > <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news /1402487/traffic-from-Mohor -Chalos- و-آزادراه -Tehran-north-is-prohibited” target=”_blank” title=”تردد از محور چالوس و بزرگراه تهران – شمال ممنوع است”>< span class=”titlee”>تردد از محور چالوس و تهران ممنوع است. بزرگراه شمالی</span></a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon “> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=” title5 iconNone no -p” href=”/fa/news/1402486/how-much-is-the-required-ram-in-windows- 11″ target=”_blank” title=”در ویندوز 11 چه مقدار رم نیاز است؟> <span class=”titlee”>چه مقدار RAM در ویندوز 11 مورد نیاز است؟</span></a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> < h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402483/see -|-Biden-lost-his-way” target=”_blank” title= “بایدن را ببینید راه خود را گم کرده است!”><span class=”titlee”>مشاهده کنید | بایدن گم شد!</span></a> </h3> </div> </div> <div class= “linear_news linear_newsIcon” > <div> <h3 class=”Htags”> <a class= “title5″ iconNone no-p” href=”/fa/news/1402474/اخطار-جدید-ایران-به-جمهوری-آذربایجان” target=”_blank” title=”اخطار مجدد ایران به جمهوری آذربایجان”>< span class=”titlee”>اخطار مجدد ایران به جمهوری آذربایجان</span></a> </h3> </div> < /div> < div class=” linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402472/Leila-brothers-projecting- the-losers-story- When- every-kes-is-gilty” target=” _blank” title=””برادران لیلا”، داستان فرافکنی بازنده ها / وقتی همه مقصرند!”><span class=”titlee”>”برادران لیلا”، تاریخچه فرافکنی بازنده ها / وقتی همه مقصرند ! </span></a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon” > <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p ” href=”/fa/news/1402480/Russia-takes-over-the-over-the-presidency-of-the-security-council” target=” _blank” title=”روسیه ریاست شورای امنیت را بر عهده گرفت”>< span class=”titlee”>روسیه ریاست دوره ای شورای امنیت را بر عهده گرفت</span></a> </h3> </div> </div > <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> < h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402462/see-|-who-manages- Biden-” target=”_blank” title=”مشاهده کنید | چه کسی بایدن را مدیریت می کند؟»><span class=”titlee”>نمایش | چه کسی بایدن را اداره می کند؟</span></a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=” title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402478/consultations-against-the-Sionist-Regime-in-Cyprus” target=”_blank” title=”مشاوره های رژیم صهیونیستی ضد ایرانی در قبرس”><span class=”titlee”>رژیم صهیونیستی رایزنی های ضد ایرانی در قبرس</span></a> </h3> </div> < /div> < div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class = “Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402477/operational-making-10-thousand-hoousing-for-people-with-disabilities-this-year” target= ” _blank” title=”ساخت 10000 واحد مسکونی معلولان از امسال به بهره برداری می رسد”><span class= “titlee”>ساخت 10000 واحد مسکونی معلولان از امسال به بهره برداری می رسد. </span></a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon” > <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p ” href=”/fa/news/1402476/اطلاعیه-سازمان-محیط-زیست-از-طبیعت-آگاه باشید” target=”_blank” title=”اطلاعیه سازمان محیط زیست; حواستان به طبیعت باشد “> <span class =” titlee “> اطلاعیه سازمان محیط زیست ؛ حواستان به طبیعت باشد </span> </a> </h3> </div> </div> </div> “> < div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402475/از-بارش-برف-و-باران-در-11-محور- تا-ترافیک -نیمه‌سن-جاده‌های-شمالی” target=”_blank” title=”از بارش برف و باران در ۱۱ منطقه ترافیک نیمه‌سنگین جاده‌های شمالی”><span class=”titlee”>از بارش برف و باران در ۱۱ منطقه تا ترافیک نیمه‌سنگین جاده‌های. شمالی</span></a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconnone no- p “href =”/fa/news/1402461/افزایش-تعداد-هرهای -•-کرونایی -به-۱۹ ۱۹-ش ۱۹rel “Target =” _ Blank “Title = افزایش تعداد شهر‌ها span class=”title”> افزایش تعداد شهر‌های قرمز سفیدی به ۱۹ شهر</span></a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linearnewsIcon”> <hdiv> <div> class = “Htags”> < a class = “Title5 iconnone no-P” href = “/fa/news/1402473/سرلشکر-suraps-سلامی -inc-context -اویدالاثر -حاج -احمد -! فتح-قدس-است” target=”_blank” title= “سرلشکر سلامی: شهید جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان اولین شهید ایرانی در راه فتح قدس است”><span class=”titlee”>سرلشکر سلامی: شهید جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان اولین شهید ایرانی در راه فتح قدس است</span></a > </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class= “Title5 iconnone no-P” Href = “/Fa/ News/1402460/آغازرداخت-معوقات-رتبه‌بندی -معلمان” Target = “_ Blank” Title = “آغاز پرداخنت آغاز پرداخت معوقات رتبه‌بندی معلمان</span></a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=” Title5 iconnone no-P “Href =”/fa/news/1402471/رشد-4 ۴ ۴رونده‌هایتومه -ident-در -! درصدی پرونده‌های مختومه در مجتمع‌های قضایی تهران در سال ۱۴۰۱”><span class=”titlee”>رشد ۴ درصد پرونده‌های مختومه در مجتمع‌های قضایی تهران در سال ۱۴۰۱</span></a> </h3> </div> </ div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div style=”display:none;”> </div> < div class=”bg-shadow-news sections_news_content custom_sections_news_content”> <div class=”mostSection_news_contents”> <div class=”tabbar-section”> <header class=”sectionHeader p-es-20″> <a class=”headLogo top-tab act-tab” href=”#” data-tab=”content_1″> <h2 class=”headerText N”>پربازدید</h2> </a> <a class=”headLogo top-tab” href= “#” data-tab=”content_2″> <h2 class=”headerText N”>پربحث</h2> </a> </header> </div> <div class=”mostSection_news_content div-v padd-lrb- 10″> <div class=”con_time content_1 act-time”> <div class=”t_l_content”> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/ FA/News/1402086/onne 18-گردهای-سارقان-کامازل‌- | -کدام-contextaسازها بازیگران کدام جاسازها تابلو شده؟ | ساعت 19 تا 23 اوج “Target =” _ blank “> <Span Class =” Titlee “> همه شگردهای سارقانازل‌ | کدام جاسازها تابلو شده؟ | ساعت 19 تا 2 > </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402151/هرگونه-بهانه‌گیری-برای-حمله-به-پایگاه‌ها- بدون-درنگ-با-پاسخ-متقابل-روبرو-خواهد -شد” title=”هرگونه بهانه‌گیری برای حمله به پایگاه‌ها، بدون درنگ با پاسخ متقابل مواجه خواهد شد” target=”_blank”> <span class=”titlee”>هرگونه بهانه‌گیری برای حمله به پایگاه‌ها، بدون درنگ با پاسخ • متقابل مواجه می‌شود. خواهد شد </ span> </a> </h3> </viv> <div class = “linear_news”> <htags “> <htags”> <htag “Title5” HREF = “/FA/NEWS/1402141/خاک -rollه-آتش-polfs ید- |-15یات-hospital-را caps lady-blait-sheds-| —- نکشید | حیات وحش را قربانی کنید | سوغاتی نحس نخرید” target=”_blank”> <span class=”titlee”>خاک را به آتش نکشید | حیات وحش را قربانی نکنید | سوغاتی نحس نخرید</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402087/۲۵-دستاورد-صنعت-دفاعی-در-سال-۱۴۰۱” title=”۲۵ دستاورد صنعت دفاعی در سال ۱۴۰۱” target=”_blank”> <span class=”titlee”>۲۵ دستاورد صنعت دفاعی در سال ۱۴۰۱</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402126/وزرای-زن-و-فمینیست-اروپا-کانادا-و-استرالیا-کجا-هستند” title=”وزرای زن و فمینیست اروپا، کانادا و استرالیا کجا هستند؟” target=”_blank”> <span class=”titlee”>وزرای زن و فمینیست اروپا، کانادا و استرالیا کجا هستند؟</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402105/خشم-نتانیاهو-و-سوناک-از-تحولات-مثبت-در-منطقه-عجیب-نیست” title=”خشم نتانیاهو و سوناک از تحولات مثبت در منطقه عجیب نیست” target=”_blank”> <span class=”titlee”>خشم نتانیاهو و سوناک از تحولات مثبت در منطقه عجیب نیست</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402104/در-بودجه-امسال-حمایت-از-بانوان-و-جوانان-مورد-توجه-دولت-بود” title=”در بودجه امسال حمایت از بانوان و جوانان مورد توجه دولت بود” target=”_blank”> <span class=”titlee”>در بودجه امسال حمایت از بانوان و جوانان مورد توجه دولت بود</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402119/اجرای-کالابرگ-الکترونیکی-گامی-مهم-برای-مهار-تورم-و-حمایت-از-تولید-است” title=”اجرای کالابرگ الکترونیکی گامی مهم برای مهار تورم و حمایت از تولید است” target=”_blank”> <span class=”titlee”>اجرای کالابرگ الکترونیکی گامی مهم برای مهار تورم و حمایت از تولید است</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402157/ببینید-|-مرگ-صهیونیستی-که-مثل-آب-خوردن-آدم‌کشی-می‌کرد” title=”ببینید | مرگ صهیونیستی که مثل آب خوردن آدم‌کشی می‌کرد” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ببینید | مرگ صهیونیستی که مثل آب خوردن آدم‌کشی می‌کرد</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402362/ببینید-|-صحبت-های-کریم-منصوری-و-احمد-ابوالقاسمی-در-پشت-صحنه-برنامه-محفل” title=”ببینید | صحبت های کریم منصوری و احمد ابوالقاسمی در پشت صحنه برنامه محفل” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ببینید | صحبت های کریم منصوری و احمد ابوالقاسمی در پشت صحنه برنامه محفل</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402118/کشف-۴۵-قبضه-سلاح-غیرمجاز-توسط-محیط‌بانان” title=”کشف ۴۵ قبضه سلاح غیرمجاز توسط محیط‌بانان” target=”_blank”> <span class=”titlee”>کشف ۴۵ قبضه سلاح غیرمجاز توسط محیط‌بانان</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402107/هشدار-به-خریداران-ویلا-در-سفرهای-نوروزی” title=”هشدار به خریداران ویلا در سفرهای نوروزی” target=”_blank”> <span class=”titlee”>هشدار به خریداران ویلا در سفرهای نوروزی</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402401/مصرف-بنزین-خودروهای-داخلی-2-برابر-استاندارد-جهانی-است-|-برآورد-قاچاق-روزانه-10-میلیون-لیتر-گازوئیل” title=”مصرف بنزین خودروهای داخلی 2 برابر استاندارد جهانی است | برآورد قاچاق روزانه 10 میلیون لیتر گازوئیل” target=”_blank”> <span class=”titlee”>مصرف بنزین خودروهای داخلی 2 برابر استاندارد جهانی است | برآورد قاچاق روزانه 10 میلیون لیتر گازوئیل</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402097/ریزش-کوه-در-جاده-کرج-چالوس” title=”ریزش کوه در جاده کرج – چالوس” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ریزش کوه در جاده کرج – چالوس</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402111/ورود-سامانه-بارشی-جدید-به-کشور-از-یکشنبه” title=”ورود سامانه بارشی جدید به کشور از یکشنبه” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ورود سامانه بارشی جدید به کشور از یکشنبه</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402095/ببینید-|-عمیق-ترین-چشمه-آب-سرد-جهان” title=”ببینید | عمیق ترین چشمه آب سرد جهان” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ببینید | عمیق ترین چشمه آب سرد جهان</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402108/هوای-تهران-برای-گروه‌های-حساس-ناسالم-شد” title=”هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم شد” target=”_blank”> <span class=”titlee”>هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم شد</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402379/آیا-طرح-صیانت-در-مجلس-یازدهم-احیا-می-شود” title=”آیا طرح صیانت در مجلس یازدهم احیا می شود؟” target=”_blank”> <span class=”titlee”>آیا طرح صیانت در مجلس یازدهم احیا می شود؟</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402094/ببینید-|-مهمترین-دلیل-گرفتگی-عروق” title=”ببینید | مهمترین دلیل گرفتگی عروق” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ببینید | مهمترین دلیل گرفتگی عروق</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402148/چهار-مصدوم-بر-اثر-آتش-سوزی-در-بوتان-گاز-اهواز” title=”چهار مصدوم بر اثر آتش سوزی در بوتان گاز اهواز” target=”_blank”> <span class=”titlee”>چهار مصدوم بر اثر آتش سوزی در بوتان گاز اهواز</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402232/ببینید-|-دعای-روز-پنجم-ماه-مبارک-رمضان” title=”ببینید | دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ببینید | دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402114/انفجار-مرگبار-در-آمریکا” title=”انفجار مرگبار در آمریکا” target=”_blank”> <span class=”titlee”>انفجار مرگبار در آمریکا</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402144/برخی-مسئولان-برای-اجرای-قانون-مولدسازی-مقاومت-می-کنند” title=”برخی مسئولان برای اجرای قانون مولدسازی مقاومت می کنند” target=”_blank”> <span class=”titlee”>برخی مسئولان برای اجرای قانون مولدسازی مقاومت می کنند</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402117/افزایش-ترددها-در-نوروز-امسال-|-مرگ-روزانه-حدود-۴۰-نفر-بر-اثر-تصادفات” title=”افزایش ترددها در نوروز امسال | مرگ روزانه حدود ۴۰ نفر بر اثر تصادفات” target=”_blank”> <span class=”titlee”>افزایش ترددها در نوروز امسال | مرگ روزانه حدود ۴۰ نفر بر اثر تصادفات</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402284/ببینید-|-دعای-روز-ششم-ماه-مبارک-رمضان” title=”ببینید | دعای روز ششم ماه مبارک رمضان” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ببینید | دعای روز ششم ماه مبارک رمضان</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402374/ببینید-|-هرکسی-که-فردا-را-جزو-مهلت-عمر-خود-بداند-مرگ-را-نشناخته-است” title=”ببینید | هرکسی که فردا را جزو مهلت عمر خود بداند، مرگ را نشناخته است” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ببینید | هرکسی که فردا را جزو مهلت عمر خود بداند، مرگ را نشناخته است</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402098/میلیاردرهای-فراری-در-تور-مالیات-|-شناسایی-۱۰-هزار-میلیارد-فرار-مالیاتی-در-۴-استان” title=”میلیاردرهای فراری در تور مالیات | شناسایی ۱۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی در ۴ استان” target=”_blank”> <span class=”titlee”>میلیاردرهای فراری در تور مالیات | شناسایی ۱۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی در ۴ استان</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402187/ببینید-|-دعای-روز-چهارم-ماه-مبارک-رمضان” title=”ببینید | دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ببینید | دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402120/شاخص-کل-بورس-به-مرز-۲-میلیون-واحد-رسید” title=”شاخص کل بورس به مرز ۲ میلیون واحد رسید” target=”_blank”> <span class=”titlee”>شاخص کل بورس به مرز ۲ میلیون واحد رسید</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402447/ببینید-|-رادیو-کودتا-خاموش-شد” title=”ببینید | رادیو کودتا، خاموش شد” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ببینید | رادیو کودتا، خاموش شد</span> </a> </h3> </div> </div> </div> <div class=”con_time content_2″> </div> </div> </div> </div> <div style=”display:none;”> </div> <div class=”sections_news_content custom_sections_news_content”> <section class=”backShado pishnehad-sec”> <header class=”sectionHeader Na p-es-20″> <div class=”headLogo col-xs-25″> <span class=”logoTest”></span> <div class=”headerText N”>پیشنهاد سردبیر</div> </div> <a class=”headerMore” href=”/fa/archive/section/22″ target=”_blank”> <i></i><i class=”p-0″></i><i class=”p-0″></i> </a> </header> <article class=”sec3-box-square1 pishnehad”> <a href=”/fa/news/1400013/اعتدال-سعودی-اسم-رمز-راهبردهای-تروریستی-اینفوگرافیک” target=”_blank” title=”«اعتدال» سعودی، اسم رمز راهبردهای تروریستی +اینفوگرافیک”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/13/818184_723.jpg” alt=”«اعتدال» سعودی، اسم رمز راهبردهای تروریستی +اینفوگرافیک” width=”100″ > </a> <div class=”textSquare”> <p class=”text-muted”> در گزارشی پشت پرده شبکه جاسوسی و تخریب نیروهای حامی در منطقه را بررسی کرده‌ایم </p> <h3> <a href=”/fa/news/1400013/اعتدال-سعودی-اسم-رمز-راهبردهای-تروریستی-اینفوگرافیک” target=”_blank” title=”«اعتدال» سعودی، اسم رمز راهبردهای تروریستی +اینفوگرافیک”>«اعتدال» سعودی، اسم رمز راهبردهای تروریستی +اینفوگرافیک</a> </h3> </div> <div class=”wrapper”></div> </article> <article class=”sec3-box-square1 pishnehad”> <a href=”/fa/news/1399192/پشیمان-نیستم-اما-دوباره-شمر-نمی‌شوم” target=”_blank” title=”پشیمان نیستم اما دوباره شمر نمی‌شوم”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/6/812880_501.jpg” alt=”پشیمان نیستم اما دوباره شمر نمی‌شوم” width=”100″ height=”66″> </a> <div class=”textSquare”> <p class=”text-muted”> گفت‌وگو با محمد فیلی: </p> <h3> <a href=”/fa/news/1399192/پشیمان-نیستم-اما-دوباره-شمر-نمی‌شوم” target=”_blank” title=”پشیمان نیستم اما دوباره شمر نمی‌شوم”>پشیمان نیستم اما دوباره شمر نمی‌شوم</a> </h3> </div> <div class=”wrapper”></div> </article> <article class=”sec3-box-square1 pishnehad”> <a href=”/fa/news/1395162/سلمان-و-موسیع-چگونه-منجی-خواهند-شد” target=”_blank” title=”سلمان و موسی(ع) چگونه منجی خواهند شد؟”> <img src=”/files/fa/news/1401/11/1/786842_532.jpg” alt=”سلمان و موسی(ع) چگونه منجی خواهند شد؟” width=”100″ height=”66″> </a> <div class=”textSquare”> <p class=”text-muted”> به بهانه بحث درباره بودجه تولید مجموعه‌های فاخر تاریخی-مذهبی </p> <h3> <a href=”/fa/news/1395162/سلمان-و-موسیع-چگونه-منجی-خواهند-شد” target=”_blank” title=”سلمان و موسی(ع) چگونه منجی خواهند شد؟”>سلمان و موسی(ع) چگونه منجی خواهند شد؟</a> </h3> </div> <div class=”wrapper”></div> </article> <article class=”sec3-box-square1 pishnehad”> <a href=”/fa/news/1392391/چهارشنبه‌ها-جام‌جم-نایاب-می‌شد” target=”_blank” title=”چهارشنبه‌ها جام‌جم نایاب می‌شد”> <img src=”/files/fa/news/1401/10/7/769080_432.jpg” alt=”چهارشنبه‌ها جام‌جم نایاب می‌شد” width=”100″ height=”66″> </a> <div class=”textSquare”> <p class=”text-muted”> گفت‌وگوی خواندنی با محمد بلوری، پدر حادثه نویسی ایران: </p> <h3> <a href=”/fa/news/1392391/چهارشنبه‌ها-جام‌جم-نایاب-می‌شد” target=”_blank” title=”چهارشنبه‌ها جام‌جم نایاب می‌شد”>چهارشنبه‌ها جام‌جم نایاب می‌شد</a> </h3> </div> <div class=”wrapper”></div> </article> </section> </div> <div style=”display:none;”> </div> <div class=”bg-shadow-news sections_news_content poll_news”> </div> <div style=”display:none;”> </div> </div> <div class=”col-xs-36 col-md-9 col-sm-18 padd-r-col-lef-news-news”> <div style=”display:none;”> </div> <div class=”bg-shadow-news sections_news_content custom_sections_news_content”> <section class=”special_news_contents”> <header class=”sectionHeader Na”> <div class=”headLogo col-xs-30″> <span class=”logoTest”></span> <div class=”headerText N”>اخبار ویژه</div> </div> <a class=”headerMore” href=”/fa/archive/section/1015″ target=”_blank”> <i></i><i class=”p-0″></i><i class=”p-0″></i> </a> </header> <div class=”section_contents padd-lrb-10″> <div class=”t_l_content”> <div class=”con_time”> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1399186/اضافه-شدن-موشک-کروز-پاوه-به-سبد-موشکی-کشور” target=”_blank” title=”اضافه شدن موشک کروز «پاوه» به سبد موشکی کشور”><div class=”titlee”>اضافه شدن موشک کروز «پاوه» به سبد موشکی کشور</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1399184/ماجرای-نامه-سال۶۹-مورد-اشاره-رهبر-انقلاب-چه-بود” target=”_blank” title=”ماجرای نامه سال۶۹ مورد اشاره رهبر انقلاب چه بود؟”><div class=”titlee”>ماجرای نامه سال۶۹ مورد اشاره رهبر انقلاب چه بود؟</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1398866/ایران-۱۳-نهاد-۱۵-فرد-اروپایی-و-٨-انگلیسی-را-تحریم-کرد” target=”_blank” title=”ایران ۱۳ نهاد، ۱۵ فرد اروپایی و ٨ انگلیسی را تحریم کرد”><div class=”titlee”>ایران ۱۳ نهاد، ۱۵ فرد اروپایی و ٨ انگلیسی را تحریم کرد</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1398864/بارش-برف-و-باران-پراکنده-در-برخی-استان‌ها-کاهش-دما-تا-۱۰-درجه-در-شمال-کشور” target=”_blank” title=”بارش برف و باران پراکنده در برخی استان‌ها/ کاهش دما تا ۱۰ درجه در شمال کشور”><div class=”titlee”>بارش برف و باران پراکنده در برخی استان‌ها/ کاهش دما تا ۱۰ درجه در شمال کشور</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p coloredTitle” href=”/fa/news/1398841/قربانیان-زلزله-ترکیه-از-مرز-۴۲-هزار-نفر-گذشت” target=”_blank” title=”قربانیان زلزله ترکیه از مرز ۴۲ هزار نفر گذشت”><div class=”titlee”>قربانیان زلزله ترکیه از مرز ۴۲ هزار نفر گذشت</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1398856/اعتیاد-پهلوی‌ها-به-کودتا-۱۰۲-سال-پس-از-مانور-قدرت-انگلیس-در-تهران” target=”_blank” title=”اعتیاد پهلوی‌ها به کودتا / ۱۰۲ سال پس از مانور قدرت انگلیس در تهران”><div class=”titlee”>اعتیاد پهلوی‌ها به کودتا / ۱۰۲ سال پس از مانور قدرت انگلیس در تهران</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1378853/بایدها-و-نبایدهای-استخراج-رمز‌ارز” target=”_blank” title=”بایدها و نبایدهای استخراج رمز‌ارز”><div class=”titlee”>بایدها و نبایدهای استخراج رمز‌ارز</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1378712/سیرک-در-برج‌میلاد” target=”_blank” title=”سیرک در برج‌میلاد”><div class=”titlee”>سیرک در برج‌میلاد</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1377305/دوست-دارند-ما-را-در-چرخ‌گوشت-بیندازند” target=”_blank” title=”دوست دارند ما را در چرخ‌گوشت بیندازند”><div class=”titlee”>دوست دارند ما را در چرخ‌گوشت بیندازند</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1377132/پیام-رسان-سیگنال-هم-هک-شد” target=”_blank” title=”پیام رسان سیگنال هم هک شد!”><div class=”titlee”>پیام رسان سیگنال هم هک شد!</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1375196/هشدارهای-مهم-آتش‌نشانی-درباره-ایمنی-تکایا” target=”_blank” title=”هشدارهای مهم آتش‌نشانی درباره ایمنی تکایا”><div class=”titlee”>هشدارهای مهم آتش‌نشانی درباره ایمنی تکایا</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1369699/طرح-ساماندهی-اجاره-بهای-املاک-خاک-می‌خورد-|-کنترل-بازار-اجاره-بها-با-قرارداد‌های-بلند-مدت” target=”_blank” title=”طرح ساماندهی اجاره بهای املاک خاک می‌خورد؟ | کنترل بازار اجاره بها با قرارداد‌های بلند مدت”><div class=”titlee”>طرح ساماندهی اجاره بهای املاک خاک می‌خورد؟ | کنترل بازار اجاره بها با قرارداد‌های بلند مدت</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367530/ماسک-n95-بزنید-|-کولر-آبی-را-خاموش-کنید” target=”_blank” title=”ماسک N95 بزنید | کولر آبی را خاموش کنید”><div class=”titlee”>ماسک N95 بزنید | کولر آبی را خاموش کنید</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367277/مسمومیت-غذایی-۳۷-دانشجوی-تهرانی-بیماران-به-۳-بیمارستان-منتقل-شدند” target=”_blank” title=”مسمومیت غذایی ۳۷ دانشجوی تهرانی/ بیماران به ۳ بیمارستان منتقل شدند”><div class=”titlee”>مسمومیت غذایی ۳۷ دانشجوی تهرانی/ بیماران به ۳ بیمارستان منتقل شدند</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367177/طوفان-با-سرعت-۱۲۶-کیلومتر-زابل-را-درنوردید-رکورد-۳۸-ساله-بیشینه-سرعت-وزش-باد-شکسته-شد” target=”_blank” title=”طوفان با سرعت ۱۲۶ کیلومتر زابل را درنوردید/ رکورد ۳۸ ساله بیشینه سرعت وزش باد شکسته شد”><div class=”titlee”>طوفان با سرعت ۱۲۶ کیلومتر زابل را درنوردید/ رکورد ۳۸ ساله بیشینه سرعت وزش باد شکسته شد</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367161/هشدار-تندباد-شدید-در-۴۸-ساعت-آینده” target=”_blank” title=”هشدار تندباد شدید در ۴۸ ساعت آینده”><div class=”titlee”>هشدار تندباد شدید در ۴۸ ساعت آینده</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367138/ببینید|-کل-کل-احسان-علیخانی-با-شرکت-کننده-عصر-جدید” target=”_blank” title=”ببینید| کل کل «احسان علیخانی» با شرکت کننده عصر جدید”><div class=”titlee”>ببینید| کل کل «احسان علیخانی» با شرکت کننده عصر جدید</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367137/ببینید|-بازسازی-شگفت-انگیز-f14-در-ایران” target=”_blank” title=”ببینید| بازسازی شگفت انگیز F14 در ایران”><div class=”titlee”>ببینید| بازسازی شگفت انگیز F14 در ایران</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367131/ببینید|-خنده‌دارترین-اجرای-عصر-جدید” target=”_blank” title=”ببینید| خنده‌دارترین اجرای عصر جدید”><div class=”titlee”>ببینید| خنده‌دارترین اجرای عصر جدید</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367016/ببینید|-گفت‌وگوی-ناشران-حوزه-کتاب-با-رئیس-جمهور-‌‌-‌‌” target=”_blank” title=”ببینید| گفت‌وگوی ناشران حوزه کتاب با رئیس جمهور ‌‌ ‌‌”><div class=”titlee”>ببینید| گفت‌وگوی ناشران حوزه کتاب با رئیس جمهور ‌‌ ‌‌</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367015/جزئیات-دودگرفتگی-در-بست-شیخ-بهایی-حرم-مطهر-رضوی” target=”_blank” title=”جزئیات دودگرفتگی در بست شیخ بهایی حرم مطهر رضوی”><div class=”titlee”>جزئیات دودگرفتگی در بست شیخ بهایی حرم مطهر رضوی</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367006/طارمی-در-پورتو-می-ماند” target=”_blank” title=”«طارمی» در پورتو می ماند”><div class=”titlee”>«طارمی» در پورتو می ماند</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367000/کودک-۱۱-ساله-چابهاری-ششمین-قربانی-هوتک-در-هفته-اخیر-شد” target=”_blank” title=”کودک ۱۱ ساله چابهاری ششمین قربانی هوتک در هفته اخیر شد”><div class=”titlee”>کودک ۱۱ ساله چابهاری ششمین قربانی هوتک در هفته اخیر شد</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1366991/ببینید|-گردهمایی-خودرو‌های-فولکس-واگن” target=”_blank” title=”ببینید| گردهمایی خودرو‌های فولکس واگن”><div class=”titlee”>ببینید| گردهمایی خودرو‌های فولکس واگن</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1366667/پایان-گروگان-گیری-در-ایلام-سرنوشت-گروگانگیر-چه-شد” target=”_blank” title=”پایان گروگان گیری در ایلام / سرنوشت گروگانگیر چه شد؟”><div class=”titlee”>پایان گروگان گیری در ایلام / سرنوشت گروگانگیر چه شد؟</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1366664/ببینید|-گروگانگیری-خونین-در-ایلام” target=”_blank” title=”ببینید| گروگانگیری خونین در ایلام”><div class=”titlee”>ببینید| گروگانگیری خونین در ایلام</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1366520/ببینید|-وکیل-جسور-کلمبیایی-سارقان-مسلح-را-زیرگرفت” target=”_blank” title=”ببینید| وکیل جسور کلمبیایی سارقان مسلح را زیرگرفت”><div class=”titlee”>ببینید| وکیل جسور کلمبیایی سارقان مسلح را زیرگرفت</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1366500/ببینید|-جزئیاتی-جدید-از-دستگیری-دو-جاسوس-فرانسوی-در-ایران” target=”_blank” title=”ببینید| جزئیاتی جدید از دستگیری دو جاسوس فرانسوی در ایران”><div class=”titlee”>ببینید| جزئیاتی جدید از دستگیری دو جاسوس فرانسوی در ایران</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1366360/حمله-سگ‌های-ولگرد-به-دختربچه-۳-ساله-در-کرج-عکس” target=”_blank” title=”حمله سگ‌های ولگرد به دختربچه ۳ ساله در کرج+ عکس”><div class=”titlee”>حمله سگ‌های ولگرد به دختربچه ۳ ساله در کرج+ عکس</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1366357/ببینید|-سخنان-مرحوم-آیت‌الله-فاطمی‌نیا-درباره-مرگ” target=”_blank” title=”ببینید| سخنان مرحوم آیت‌الله فاطمی‌نیا درباره مرگ”><div class=”titlee”>ببینید| سخنان مرحوم آیت‌الله فاطمی‌نیا درباره مرگ</div></a> </h3> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> <div class=”custom_sections_news_content”> <section class=”videoSec”> <header class=”sectionHeader Na homeVideoDis”> <div class=”headLogo col-xs-30″ target=”_blank”> <span class=”logoTest”></span> <div class=”headerText N”>ویدئو</div> </div> <a class=”headerMore” href=”/fa/archive/section/6″ target=”_blank”> <i></i><i></i><i ></i> </a> </header> <div class=”heroVideoContent”> <a class=”videoRightLink” href=”/fa/news/1402484/ببینید-|-چه-غذاهایی-سر-سفره-سحر-باید-باشد” target=”_blank” title=”ببینید | چه غذاهایی سر سفره سحر باید باشد؟”> <img src=”/files/fa/news/1402/1/12/834350_851.png” alt=”ببینید | چه غذاهایی سر سفره سحر باید باشد؟” width=”288″ height=”161″> <span class=”videoIconSvg”> <?xml version=”1.0″ encoding=”iso-8859-1″?> <!– Generator: Adobe Illustrator 16.0.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) –> <!DOCTYPE svg PUBLIC “-//W3C//DTD SVG 1.1//EN” “http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd”> <svg version=”1.1″ id=”Capa_1″ xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink” x=”0px” y=”0px” width=”163.861px” height=”163.861px” viewBox=”0 0 163.861 163.861″ style=”enable-background:new 0 0 163.861 163.861;” xml:space=”preserve”> <g> <path d=”M34.857,3.613C20.084-4.861,8.107,2.081,8.107,19.106v125.637c0,17.042,11.977,23.975,26.75,15.509L144.67,97.275 c14.778-8.477,14.778-22.211,0-30.686L34.857,3.613z”/> </g> </svg> </span> </a> <h3> <a href=”/fa/news/1402484/ببینید-|-چه-غذاهایی-سر-سفره-سحر-باید-باشد” target=”_blank” title=”ببینید | چه غذاهایی سر سفره سحر باید باشد؟”>ببینید | چه غذاهایی سر سفره سحر باید باشد؟</a> </h3> </div> </section> </div> <div style=”display:none;”> </div> <div id=”mediaad-xyRAr”></div> <div id=”sabavision_zone_146-Z143_plate” zone_id=”146-Z143″></div> <div class=”sections_news_content custom_sections_news_content”> <section class=”backShado”> <header class=”sectionHeader Na”> <div class=”headLogo col-xs-30″> <span class=”logoTest”></span> <div class=”headerText N”>یادداشت</div> </div> <a class=”headerMore” href=”/fa/archive/section/20″ target=”_blank”> <i></i><i class=”p-0″></i><i class=”p-0″></i> </a> </header> <div class=”yaddasht-sec owl-carousel owl-theme” id=”owl-demo2″> <article class=”sec3-box-circle item”> <a class=”imgLink” href=”/fa/news/1401647/پر‌شتاب-در-مسیر-تحول” target=”_blank” title=”پر‌شتاب در مسیر تحول”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/27/828952_402.jpg” alt=”پر‌شتاب در مسیر تحول” width=”85″ height=”85″> <div class=”crescent”></div> </a> <div> <h3> <a href=”/fa/news/1401647/پر‌شتاب-در-مسیر-تحول” class=”yaddasht-title” target=”_blank” title=”پر‌شتاب در مسیر تحول”>پر‌شتاب در مسیر تحول</a> </h3> <span class=”author-yaddasht”>ابوالقاسم هوشمند</span> </div> </article> <article class=”sec3-box-circle item”> <a class=”imgLink” href=”/fa/news/1401626/آب-پاکی-بشار-اسد-روی-دست-اردوغان” target=”_blank” title=”آب پاکی بشار اسد روی دست اردوغان”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/27/828836_189.jpg” alt=”آب پاکی بشار اسد روی دست اردوغان” width=”85″ height=”85″> <div class=”crescent”></div> </a> <div> <h3> <a href=”/fa/news/1401626/آب-پاکی-بشار-اسد-روی-دست-اردوغان” class=”yaddasht-title” target=”_blank” title=”آب پاکی بشار اسد روی دست اردوغان”>آب پاکی بشار اسد روی دست اردوغان</a> </h3> <span class=”author-yaddasht”>سعید سبحانی | گروه بین الملل</span> </div> </article> <article class=”sec3-box-circle item”> <a class=”imgLink” href=”/fa/news/1401619/چراغ-سبز-معنادار-ابوظبی-به-کاخ-کرملین” target=”_blank” title=”چراغ سبز معنادار ابوظبی به کاخ کرملین”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/27/828772_458.jpg” alt=”چراغ سبز معنادار ابوظبی به کاخ کرملین” width=”85″ > <div class=”crescent”></div> </a> <div> <h3> <a href=”/fa/news/1401619/چراغ-سبز-معنادار-ابوظبی-به-کاخ-کرملین” class=”yaddasht-title” target=”_blank” title=”چراغ سبز معنادار ابوظبی به کاخ کرملین”>چراغ سبز معنادار ابوظبی به کاخ کرملین</a> </h3> <span class=”author-yaddasht”>اکبر معصومی | کارشناس مسائل بین‌الملل</span> </div> </article> <article class=”sec3-box-circle item”> <a class=”imgLink” href=”/fa/news/1401610/جهاد-تبیین-بهترین-شیوه-برای-مقابله-با-توطئه‌های-دشمن” target=”_blank” title=”جهاد تبیین، بهترین شیوه برای مقابله با توطئه‌های دشمن”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/27/828749_689.jpg” alt=”جهاد تبیین، بهترین شیوه برای مقابله با توطئه‌های دشمن” width=”85″ height=”85″> <div class=”crescent”></div> </a> <div> <h3> <a href=”/fa/news/1401610/جهاد-تبیین-بهترین-شیوه-برای-مقابله-با-توطئه‌های-دشمن” class=”yaddasht-title” target=”_blank” title=”جهاد تبیین، بهترین شیوه برای مقابله با توطئه‌های دشمن”>جهاد تبیین، بهترین شیوه برای مقابله با توطئه‌های دشمن</a> </h3> <span class=”author-yaddasht”>محمدصالح جوکار</span> </div> </article> <article class=”sec3-box-circle item”> <a class=”imgLink” href=”/fa/news/1401609/سیاست-خارجی-موفق-دولت-سیزدهم” target=”_blank” title=”سیاست خارجی موفق دولت سیزدهم”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/27/828747_789.jpg” alt=”سیاست خارجی موفق دولت سیزدهم” width=”85″ height=”85″> <div class=”crescent”></div> </a> <div> <h3> <a href=”/fa/news/1401609/سیاست-خارجی-موفق-دولت-سیزدهم” class=”yaddasht-title” target=”_blank” title=”سیاست خارجی موفق دولت سیزدهم”>سیاست خارجی موفق دولت سیزدهم</a> </h3> <span class=”author-yaddasht”>شهریار حیدری</span> </div> </article> </div> </section> </div> <div class=”visible-lg visible-md”> </div> <div style=”display:none;”> </div> <div class=”sections_news_content custom_sections_news_content”> <section class=”slider pt-0 backShado”> <header class=”sectionHeader Na p-es-20″> <div class=”headLogo col-xs-22″> <span class=”logoTest”></span> <div class=”headerText N”>پیشخوان</div> </div> <a class=”headerMore” href=”/fa/archive/section/24″ target=”_blank”> <i></i><i class=”p-0″></i><i class=”p-0″></i> </a> </header> <section id=”my-owl-demo4″ class=”owl-carousel owl-theme col-xs-36 myowl-carousel”> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1401601/صفحه-نخست-روزنامه‌های-شنبه-۲۷-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/27/828694_254.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱” width=”248″ height=”169″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1401601/صفحه-نخست-روزنامه‌های-شنبه-۲۷-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1401460/صفحه-نخست-روزنامه‌های-پنجشنبه-۲۵-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/25/827690_453.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌های پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱” width=”248″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1401460/صفحه-نخست-روزنامه‌های-پنجشنبه-۲۵-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌های پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1401339/صفحه-نخست-روزنامه‌-های-چهارشنبه-۲۴-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌ های چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/24/826908_336.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌ های چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱” width=”248″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1401339/صفحه-نخست-روزنامه‌-های-چهارشنبه-۲۴-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌ های چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌ های چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1401195/صفحه-نخست-روزنامه‌های-سه‌شنبه-۲۳-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/23/826013_422.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱” width=”248″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1401195/صفحه-نخست-روزنامه‌های-سه‌شنبه-۲۳-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1401059/صفحه-نخست-روزنامه‌های-دوشنبه-۲۲-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/22/825098_544.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱” width=”248″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1401059/صفحه-نخست-روزنامه‌های-دوشنبه-۲۲-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1400922/صفحه-نخست-روزنامه‌های-یکشنبه-۲۱-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/21/824248_669.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱” width=”248″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1400922/صفحه-نخست-روزنامه‌های-یکشنبه-۲۱-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1400769/صفحه-نخست-روزنامه‌های-شنبه-۲۰-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/20/823302_597.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱” width=”248″ height=”175″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1400769/صفحه-نخست-روزنامه‌های-شنبه-۲۰-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1400425/صفحه-نخست-روزنامه‌های-دوشنبه-۱۶-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/16/820892_638.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱” width=”248″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1400425/صفحه-نخست-روزنامه‌های-دوشنبه-۱۶-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1400289/صفحه-نخست-روزنامه‌های-دوشنبه-۱۵-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/15/820011_599.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱” width=”248″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1400289/صفحه-نخست-روزنامه‌های-دوشنبه-۱۵-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1400139/صفحه-نخست-روزنامه‌های-یکشنبه-۱۴-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/14/819051_291.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱” width=”248″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1400139/صفحه-نخست-روزنامه‌های-یکشنبه-۱۴-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> </section> <div class=”wrapper”></div> </section> </div> <div id=”mediaad-wnV1A”></div> <div style=”display:none;”> </div> <div class=”bg-shadow-news sections_news_content custom_sections_news_content”> <section class=”conversation_news”> <header class=”sectionHeader Na p-es-20″> <div class=”headLogo col-xs-30″> <span class=”logoTest”></span> <div class=”headerText N”>گفت و گو</div> </div> <a class=”headerMore” href=”/fa/archive/section/21″ target=”_blank”> <i></i><i class=”p-0″></i><i class=”p-0″></i> </a> </header> <div class=”conversation”> <article class=”sec3-box-square bg-shadow-newsG”> <a href=”/fa/news/1401666/کاهش-فعالیت-قماربازان-در-فضای-مجازی” target=”_blank” title=”کاهش فعالیت قماربازان در فضای مجازی”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/27/829087_740.jpg” alt=”کاهش فعالیت قماربازان در فضای مجازی” width=”96″ > </a> <div class=”imgCircle”><span></span></div> <div class=”col-md-36 textSquare”> <p class=”text-muted”> گفت‌وگوی اختصاصی «جام‌جم» با رئیس پلیس فتای کشور </p> <h3> <a href=”/fa/news/1401666/کاهش-فعالیت-قماربازان-در-فضای-مجازی” target=”_blank” title=”کاهش فعالیت قماربازان در فضای مجازی”>کاهش فعالیت قماربازان در فضای مجازی</a> </h3> </div> </article> <article class=”sec3-box-square bg-shadow-newsG”> <a href=”/fa/news/1401656/برنامه-بلند‎مدت-رمز-پیشتازی-نانو” target=”_blank” title=”برنامه بلند‎مدت، رمز پیشتازی نانو”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/27/829080_739.jpg” alt=”برنامه بلند‎مدت، رمز پیشتازی نانو” width=”96″ height=”64″> </a> <div class=”imgCircle”><span></span></div> <div class=”col-md-36 textSquare”> <p class=”text-muted”> «جام‎ جم» در گفت‎و‎گوی اختصاصی با دبیر ستاد نانو، عملکرد این مجموعه در سال ۱۴۰۱ را بررسی می‎کند </p> <h3> <a href=”/fa/news/1401656/برنامه-بلند‎مدت-رمز-پیشتازی-نانو” target=”_blank” title=”برنامه بلند‎مدت، رمز پیشتازی نانو”>برنامه بلند‎مدت، رمز پیشتازی نانو</a> </h3> </div> </article> <article class=”sec3-box-square bg-shadow-newsG”> <a href=”/fa/news/1401652/ادای-اروپایی‌ها-را-درآوردن-کشتی-در-خشکی-راندن-است” target=”_blank” title=”ادای اروپایی‌ها را درآوردن کشتی در خشکی راندن است”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/27/828983_258.jpg” alt=”ادای اروپایی‌ها را درآوردن کشتی در خشکی راندن است” width=”96″ height=”64″> </a> <div class=”imgCircle”><span></span></div> <div class=”col-md-36 textSquare”> <p class=”text-muted”> گفت‌وگوی «جام‌جم» با نادر مشایخی، هنرمند تجربه‌گرا </p> <h3> <a href=”/fa/news/1401652/ادای-اروپایی‌ها-را-درآوردن-کشتی-در-خشکی-راندن-است” target=”_blank” title=”ادای اروپایی‌ها را درآوردن کشتی در خشکی راندن است”>ادای اروپایی‌ها را درآوردن کشتی در خشکی راندن است</a> </h3> </div> </article> <article class=”sec3-box-square bg-shadow-newsG”> <a href=”/fa/news/1401643/هیچ-وقت-منتظر-حمایت-کسی-نماندم” target=”_blank” title=”هیچ وقت منتظر حمایت کسی نماندم”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/27/828936_693.jpg” alt=”هیچ وقت منتظر حمایت کسی نماندم” width=”96″ height=”64″> </a> <div class=”imgCircle”><span></span></div> <div class=”col-md-36 textSquare”> <p class=”text-muted”> سیده الهام حسینی دختر تاریخ‌ساز وزنه‌برداری ایران </p> <h3> <a href=”/fa/news/1401643/هیچ-وقت-منتظر-حمایت-کسی-نماندم” target=”_blank” title=”هیچ وقت منتظر حمایت کسی نماندم”>هیچ وقت منتظر حمایت کسی نماندم</a> </h3> </div> </article> </div> </section> </div> <section class=”advtxt”> <header class=”sectionHeaderAdv”> <h2> نیازمندی ها </h2> </header> <div class=”txt_adv_container”> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://mojrian.net” target=”_blank”> خرید سررسید </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://porsline.ir/online-questionnaire/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86?utm_source” target=”_blank”> ساخت پرسشنامه آنلاین </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://atysa.ir” target=”_blank”> کترینگ </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://sanatrooz.com/” target=”_blank”> نمایندگی اشنایدر </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://cita.ir/hotels/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7″ target=”_blank”> هتل های نزدیک حرم </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://ahomusic.com/music/” target=”_blank”> دانلود آهنگ </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://www.trip.ir/” target=”_blank”> خرید بلیط هواپیما </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://vekalattop.com/” target=”_blank”> وکالت تاپ </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://chartiran.com/5869/liteforex-2/” target=”_blank”> لایت فارکس ورود </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://vakilepaytakht.com/the-best-lawyer-in-tehran-list-of-10/” target=”_blank”> وکیل تهران </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://download1music.ir/” target=”_blank”> دانلود وان موزیک </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://ahanhyper.com/product-category/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1″ target=”_blank”> قیمت میلگرد </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://tasisat.com/product-category/cooling/split/” target=”_blank”> کولر گازی </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://iranhost.com/webhosting” target=”_blank”> خرید هاست </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”http://cooldl.net” target=”_blank”> مرجع دانلود فیلم </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://www.eligasht.com/” target=”_blank” rel=”nofollow”> بلیط هواپیما خارجی </a> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> <div class=”mrt-20″> <div id=”mediaad-Yw6Zx”></div> <footer id=”footer”> <section class=”footerMenu”> <div class=”container”> <div class=”footerTop”> <a href=”/” class=”footerLogo col-xs-24 col-md-7″> <svg class=”footer-logo” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” viewbox=”0 0 743.29 136.84″><defs></defs><title>jamejamonline

بخونیدش:  چرا از صورت فلکی به عنوان تقویم استفاده میشود

با سلام!

کاربر عزیز، در حال بروزرسانی نرم افزاری هستیم و متاسفانه دقایقی قادر به سرویس دهی نمی باشیم.

پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

با تقدیم احترام
تیم توسعه گاما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا