چرا در یک اتاق تاریک نمی توانیم چیزی را ببینیم کلاس سوم

چرا رنگ ها در تاریکی نشان نمی دهند؟ 27 فوریه 2010 – 7:00 عصر <g data-name=”1″ id=”_1″><path d=”M359,184H147a15,15,0,0,1-15-15V63a15,15,0,0 ,1 .09a15 ,15,0,0,1,15-15H359a15,15,0,0,1,15,15V435A15,15,0,0,1,359,450ZM162,420H344V287.09H162> .25,379 H359a15, 15.0.0.1.0-30h48.25a18.9,18.9,0,0,0,18.88-18.88V202.89A18.9,18.9,0,0,0,407.25a18.9,18.9,0,0,0,18.88-18.88V202.89A18.9,18.9,0,0,0,407.25a18.9,18 ,0,0-18.88,18.89V330.12A18.9,18.9,0,0,0,98.75,349H147a15,15,0,0,1,0,30H98.75a48.94,48.94,0,0, 1- 48.88-48.88V202.89A48.94,48.94,0,0,1,98.75,154h308.5a48.94,48.94,0,0,1,48.88,48.89V330.12A48.94,94,12A48.94 379Z”/><path d=”M131,236a14.66,14.66,0,0,1-1.48-.07c-.48-.05-1-.13-1.45-.22s-1-.22 -1.43 -.36-.93-.31-1.38-.5-.89-.4-1.32-.63a12.45,12.45,0,0,1-1.27-.75c-.4-.27-.8- 0.56-1.18-.87s-.75-.65-1.1-1-.68-.72-1-1.1a14.34,14.34,0,0,1-.87-1.18q-.41-.62 -.75-1.26c-.23-.43-.44-.88-.63-1.33s-.35-.92-.5 -1.38-.26-1-.36-1.43-.17-1 -.22-1.45a15.68،15.68 ,0,0,1,0-3c.05-.48.13-1,.22-1.45s .22-1,.36-1.43.31-.93.5-1.38.4-.9.63-1.33.48-. 85.75-1.26a14.34،14.34،0،0،1،.87-1.18c.31-.38.65-.75،1-1.1s.72-.68،1.1-1،.78-.6،1.18 -.87a12.45،12.45،0،0،1،1.27-.75q.65-.34 ,1.32-.63c.45-.19.92-.35،1.38-.5s1-.26،1.43-.36، 1-.17,1.45-.22a16.15,16.15,0,0,1,2.95,0c .49.05,1,.13,1.46.22s1,.22,1.42.36.94.31,1.39.5.89.4, 1.32.63a13.63،13.63،0،0،1،1.27.75c.4.27.8.56،1.18.87s.75.65،1.1،1،.67.72،1،1.1.6.78.87،1.18.51. .44.88.63,1.33.35.92.5,1.38.26,1,.36,1.43.17 ,1,.22,1.45a15.68,15.68,0,0,1,0,3c-.05.48-. 13.1-.22،1.45s-.22.1-.36،1.43-.31.93. 5،1.38-.4.9-.63،1.33-.48.85-.75،1.26-.57.8-.87،1.18-.65.75-1،1.1-.72.68-1.1،1-.78.6-1.18.83a13.6 ,13.63،0،0،1-1.27.75q-.65.34-1.32.63c-.45.19-.92.35-1.39.5s-.94.26-1.42.36-1،.17-1.46.22A14.46،14.46،. 0,0,1,131,236Z”/><pathd=”M175,236c-.49.0-1.0-1.48-.07s-1-.13-1.45-.22-1-.22-1.43-. 36-.93-.31-1.38-.5-.9-.4-1.33-.63-.85-.48-1.26-.75a14.34,14.34,0,0,1-1.18-.87c – 0.38-.31-.7 5-.65-1.1-1s-.68-.72-1-1.1-.6-.78-.87-1.18a14.69,14.69,0,0,1-. 76-1.27c-.22-.43-.43-.87-.62-1.32s-.35-.92-.5-1.38-.26-1-.36-1.43-.17-1-. 22-1.45a15.68,15.68,0,0,1,0-3c.05-.48.13-1,.22-1.45s.22-1,.36-1.43.31-.93.5-1.38.4- 0.89.62-1.32a14.69, 14.69,0,0,1,.76-1.27c.27-.4.56-.8.87-1.18s.65-.75,1-1.1.72-.68,1.1-1a14 0.34,14.34,0,0 ,1,1,18-.87q.62-.41,1.26-.75c.43-.23,88-.44,1.33-.63s.92-.35,1.38-.5 ,1-.26,1.43- .36 ,1-.17,1.45-.22a16.26,16.26,0,0,1,3,0c.48.05,1,.13,1.45.22s1,.22,1.43 . ,0,0,1,. 75, 1.27q.34.65.63,1.32c.19.45.35.92.5,1.38s.26.1,.36,1.43.17,1,.22,1.45a15.68,15.68,0,0,1, 0, 3c-.05.48-.13.1-.22،1.45s-.22.1-.36,1.43-.31.93-.5,1.38-.4.89-.63,1.32a14.6,14.6,0 ,0 ,1-. 75،1.27c-.27.4-.57.8-.87،1.18s-.65.75-1،1.1-.72.68-1.1،1-.78.6-1.18.87-.84.52-1.27.75 -.87.44-1. 63-.92.35-1.38.5-1,.26-1.43.36-1,.17-1.45.22S175.49,236,175,236Z”/><path d=”M312,344H194a15,15,0-,0 30H312a15,15,0,0,1,0,30Z” /><path d=”M312,397H194a15,15,0,0,1,0-30H312a15,15,0,0,1 ,0,30Z”/ </g></svg> </span> < span title=’ارسال به دوستان’ class=”sentto-r” onclick=’window.open(“/fa/send/458063 “, “sendmailwin”,” left=200,top=100,width=370,height=400,toolbar=0,resizable=0,status=0,scrollbars=1″);’> <svg class=”mail- svg” viewbox=”0 0 32 32″ xmlns=”http://www.w3. org/2000/svg”><title/><g data-name=”36-mail” id=”_36-mail”><rect class=”cls-1″ height=”22″ width=”30″ x =”1″ y=”5″/><polyline class=”cls-1″ dots=”1 5 16 20 31 5″/><line class=”cls-1″ x1=”1″ x2=”12 ” y1=”27″ y2=”16″/><line class=”cls-1″ x1=”31″ x2=”20″ y1=”27″ y2=”16″/></g></ svg> </span> <a title=’Save’ class=”” href=”/fa/save/458063″> <svg class=”sve-svg” viewbox=”0 0 32 32″ xmlns=”http: //www.w3.org/2000/svg”><title/><g data-name=”Layer 49″ id=”Layer_49″><path class=”cls-1″ d=”M29,31H3a1,1 ,0,0,1-1-1V2A1,1,0,0, 1,3,1H23a1,1,0,0,1,.71.29l6,6A1,1,0,0,1,30,8V30A1,1 ,0,0,1,29,31ZM4,29H28V8.41L22.59, 3H4Z”/><path class=”cls-1″ d=”M20,9H10A1,1,0,0,1,9,8V2a1,1 ,0,0,1,1-1H20a1,1,0,0, 1,1,1V8A1,1,0,0,1,20,9ZM11,7h8V3H11Z”/><path class=”cls-1″ d= “M23,25H9a1,1,0,0,1-1-1V14a1, 1,0,0,1,1-1H23a1,1,0,0,1,1,1V24A1,1,0,0,1,23 ,25ZM10,23H22V15H10Z”/></g></svg> </a> </div> </div> </section> <section class=”newsHeader”> <div class=”newstitle”> <div class =”rtitr”>به من بگو چرا؟</div>< h1 class=”title”> <a href=”/fa/news/458063/why-cannot-see-colors-in-the-dark”> چرا رنگ ها در تاریکی نمی توانند ببینند؟ </a> </h1> </div> <div class=”subtitle”> وقتی در یک اتاق تاریک هستیم یا در جایی دور از هر نوری در شب ایستاده ایم، هنوز می توانیم آنچه را که در اطرافمان است ببینیم، اما نمی توانیم چنین چیزی را ببینیم. ما می توانیم رنگ اجسام اطراف خود را تشخیص دهیم و فقط می توانیم حدس بزنیم که رنگ این اجسام تیره است یا روشن. به نظر شما چرا ما انسان ها نمی توانیم رنگ اجسام را در تاریکی تشخیص دهیم؟ </div> </section> <div class=”row news-id”> <div class=”news_id_c”> کد خبر: 458063 </div> <div class=”res-size-news”> <a class =”news_size_up” href=”#”> <svg viewbox=”0 0 32 32″ xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”> <g data-name=”Layer 11″ id= “Layer_11″> <path class=”cls-1″ d=”M13,27A12,12,0,1,1,25,15,12,12,0,0,1,13,27ZM13,5A10,10, 0,1,0,23,15,10,10,0,0,0,13,5Z”/> <path class=”cls-1″ d=”M30,29a1,1,0,0 ,1- .6-.2l-8-6a1,1,0,0,1,1,2-1,6l8,6a1,1,0,0,1,.2,1.4A1,1,0,0,1, 30.29Z ” /> <rect class=”cls-1″ height=”2″ width=”8″ x=”9″ y=”14″/> <rect class=”cls-1″ height=”8 ” width=” 2″ x=”12″ y=”11″/> </g> </svg> </a> <a class=”news_size_reset” href=”#”> <svg viewbox=”0 0 32 32″ xmlns =”http://www.w3.org/2000/svg”><title/> <g id=”search”> <path d=”M29.71,28.29l-6.5-6.5-. 07.0a12 ,12.0 ,1.0-1.39,1.39s0,.05,0,.07l6.5,6.5a1,1,0,0,0,1.42,0A1,1,0,0,0, 29.71,28.29 ZM14,24A10,10, 0,1,1,24,14,10,10,0,0,1,14,24Z”/> </g> </svg> </a> <a class =”news_size_down” href=”#” > <svg viewbox=”0 0 32 32″ xmln s=”http://www.w3.org/2000/svg” ><title/><g data-name=”Layer 12″ id=”Layer_12″><path class=”cls-1″ d=” M13,27A12,12,0,1,1,25,15,12,12,0,0,1,13,27ZM13,5A10,10,0,1,0,23,15,10,10,0, 0,0,13,5Z”/><path class=”cls-1″ d=”M30,29a1,1,0,0,1-.6-.2l-8-6a1,1,0,0, 1,1.2-1.6l8,6a1,1,0,0,1, 0.2,1.4A1,1,0,0,1,30,29Z”/><rect class=”cls-1″ height=”2 “width=”8″ x=”9″ y=”14″/></g></svg> </a> </div> </div> <div class=”row news-author”>< /div> <section class=”body”> <SPAN> <P dir =rtl align=justify><span>باید گفت دو نوع سلول حساس به نور در پشت چشم وجود دارد. گروهی از این سلول ها میله ای و گروهی دیگر مخروطی هستند و ویژگی مشترک این سلول ها حساس بودن آنها به نور است اما آنچه این سلول ها را از یکدیگر متمایز می کند این است که سلول های مخروطی شکل چشم به ما اجازه می دهد تا در نور بسیار کم ببینیم. اگرچه با استفاده از این سلول‌ها نمی‌توانیم رنگ‌ها را تشخیص دهیم، سلول‌های مخروطی شکلی که به ما امکان دیدن رنگ‌ها را می‌دهند در نور کم عملکرد ضعیفی ندارند. </span></P> <P dir=rtl align=justify><span>با تاریک شدن محیط، سلول های مخروطی شکل توانایی خود را در پاسخ به نور از دست می دهند، اما سلول های میله ای شکل همچنان می توانند با وجود نور موجود در محیط ضعیف و کوچک است، آنها واکنش نشان می دهند، اما از آنجایی که این سلول ها نمی توانند رنگ ها را ببینند، ما همه اشیاء اطراف خود را ترکیبی از سایه های سیاه، سفید و خاکستری می بینیم. برای اینکه اشیا را به راحتی ببینیم و رنگ آنها را تشخیص دهیم، باید نور کافی در محیط وجود داشته باشد تا بتوانیم از سلول های میله ای و مخروطی که همزمان به نور واکنش نشان می دهند، استفاده کنیم. </span></P> <P dir=rtl align=justify><span>اگر دقت کرده اید، ممکن است متوجه شده باشید که در نور کم می توانید اجسام را بهتر از گوشه چشم خود ببینید. این به این دلیل است که سلول های میله ای شکل پشت چشم در کناره ها متمرکز شده اند. اگر نور محیط کافی نباشد، سلول های مخروطی غیر فعال می شوند. در چنین شرایطی فقط به کمک سلول های میله ای شکل اجسام را می بینیم و به همین دلیل از زاویه گوشه چشم دید بهتری به محیط داریم. دفعه بعد که در یک محیط تاریک قرار گرفتید، به همه چیزهایی که در اینجا صحبت کردیم توجه کنید تا بتوانید این حقایق را در دنیای واقعی تجربه کنید. اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که اجسام موازی با خط دید مستقیم چشمان خود را واضح تر از آنهایی که مستقیماً در مقابل چشمان خود قرار دارند می بینید. </span></P> <P dir=rtl align=left><span><STRONG>مترجم: سهیل امیری</STRONG></span></P> <P dir=rtl align=left><span ><STRONG>منبع: Wireframe</STRONG></span></P></SPAN> </section> <div class=”row qr”> <img class=”qr-img” src=”/files /fa/newsqrcode/458063.png”> </div> </div> <div id=”sanjagh_sfi1nw”></div> <div class=”row ads-news-page” > <div style=”display: none;”> </div> </div> <div class=”share_cn icon_share_to share_to_container NewsSocialIcons”> <span class=”do-share”> اشتراک گذاری: </span> <a class=”icon-share icon- wht ” rel=”nofollow” title=”whatsapp” href=”whatsapp://send?text=چرا رنگ ها در تاریکی دیده نمی شوند؟%20https://jamejamonline.ir/fa/news/458063 /chera- rangha-dar -darkness-not-seen”> <svg enable-background=”new 0 0 24 24″ height=”27px” id=”Layer_1″ version=”1.1″ viewbox=”0 0 24 24″ width=” 27px” xml:space=”preserve” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”><g> <path d=”M12,0.5C5.7,0.5,0.5,5 .7, 0.5،12c0،2.4،0.7،4.6،2،6.5l-1.3،3.9c-0.1،0 . 11.5C23.5،5.7،18.3،0.5،12،0.5z M18.9،16.7c-0.3،0.9-1.5،1.7-2.5،1.9c-0.2،0-0.4،0.1-0.7،0.1c-0.8، 0-1.8-0.3-3.4-0.9c-2-0.8-4-2.6-5.6-4.9c0,0- 0.1-0.1-0.1-0.1C6،12،5.1،10.6،5.1،9.1 c0-1.7،0.9- 2.6،1.2-3c0.4-0.4،0.9-0.6،1.5-0.6c0.1،0،0.2،0،0.3،0c0،0،0.1،0،0.1،0c0.5،0،0.8،0.2،1.1 ,0.8l0.2,0.4 c0.3,0.7,0.7,1.8,0.8,2c0.2,0.4,0.2 ,0.7,0,1c-0.1,0.2-0.2,0.4-0.4,0.6c-0.1,0.1- 0.2،0.2-0.2،0.3c-0.1،0.1-0.2،0.2-0.3،0.3، 9.4،11،9.4،11c0.3،0.5،0.9،1.4،1.7،2.1c1.1،1،1.9،1.3، 2.3،1.5l0.1،0c0.1،0،0.2،0.1،0.2،0c0.2-0.2،0.4 -0.6،0.7-0.9l0.1-0.1 c0.3-0.4،0.7-0.5،0.9-0.5 c0.1,0,0.3,0,0.4,0.1c0.1,0,0.3, 0.1,2.2,1.1 l0.2,0.1c0.3,0.1,0.5,0.2,0.6,0.5C19.2,15.1, 19.1,16,18.9,16.7 z”/> </g></svg> </a> <a class=”icon-share icon-tlg” rel=”nofollow” title=”telegram” href=”tg: //msg_url?url=https://jamejamonline.ir/fa/news/458063″> <i class=”fa fa-paper airplane” aria-hi dden=”true”></i> </a> < a class=”icon-share icon-tw” re l=”nofollow” title=”twitter” href=”https://www.twitter.com/home ?status=چرا رنگ ها در تاریکی قابل مشاهده نیستند؟ https://jamejamonline.ir/fa/news/458063/چرا-رنگ-ها-در-تاریکی-نتوان-ببینم-> <i class=”fa fa-twitter” aria-hidden=”true”>< /i> </a> <a class=”icon-share icon-fb” rel=”nofollow” title=”facebook” href=”https://www.facebook.com/share.php?v=4&src= bm&u=https://jamejamonline.ir/fa/news/458063/چرا-رنگ-ها-در-تاریکی-نتوان-دید&t=چرا رنگ ها در تاریکی دیده نمی شوند؟> <i class =”fa fa-facebook” aria-hidden=”true” ></i> </a> <a class=”icon-share icon-ld” rel=”nofollow” title=”linkdin” href= “https: //linkedin.com/links/?url=https://jamejamonline.ir/fa/news/458063&title=چرا رنگ ها در تاریکی دیده نمی شوند؟> <i class=”fa fa-linkedin” aria- hidden= “true”></i> </a> <a class= “icon-share icon-sr” rel=”nofollow” title=”soroush” href=”soroush://share?text =%DA% 86% D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1- %D8%AA %D8 %A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB %8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85 %DB%8C %E2 %80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86 %D8%AF&url=https://jamejamonline.ir/fa/news/458063/why-colors-are-not-visible-in-dark” > <svg version=”1.1″ xmlns= “http://www. w3.org/2000/svg” x=”0px” y= “0px” width=”26px” height=”27px” viewbox=”0 0 1200 1200″ enable-background=”new 0 0 1200 1200″ xml:space =”حفظ”> <g> <path fill-rule=”evenodd” clip-rule=”evenodd” fill=”#27a5cd” d=”M965.063,1038.344v154.391l-129.883 -74.219 c-72.289، -152.336,50.57-236.68,50.57c-320,0-579.414 -259.4241.4579 -579.414C0-320,259.414-579.406,579.414-579.406 C319.992,0 579.406.259.406 579,406,579.4061177.906,770.578,1099.961 clip “evenodd” -rule= “evenodd” fill=”#FFFFFF” stroke=”#023E51″ stroke-width=”5″ stroke-miterlimit=”10″ d=” M764.047,211.281c0,0-118.25،59.125- 11.828،193،189. 184.461,94.594,378.391c0,0-127.703,253.055-437.508,141.898 c0,0-92.234-52.031-141.898-130.07c0,0,334.555,128.867,224.672-260.148c0,0-52.031-144.258 ,70.945-260.141 C563.023,270.406 ,626.883,187.633,764.047,211.281z”></path> </g > </svg> </a> </div> <div class=”row padd-like-error-link”> < div class=”col-xs-36 col-md-36 col-lg-18″> <div class=”short_link_news”> <button for=”short-url” class=”btn copy_link” data-clipboard-target= “#foo”> <div class=”link_en NewsTagsItems”> <input class=”copy- button link_en” id=”foo” value=”https://jamejamonline.ir/001vA7″ style=”border: none”> </div> </button> </div> <script> var clipboard = new ClipboardJS( ‘.btn’); clipboard.on(‘success’, function (e) {consol.log(e); setTooltip(‘Link copied!’); hideTooltip(); }); clipboard.on(‘error’, function (e) {consol.log(e)؛ setTooltip(‘Copy link failed!’); hideTooltip(); }); $(‘.copy-button’).tooltip({ trigger: ‘click’, placement: ‘bottom’ }); function setTooltip(message) { $(‘.copy-button’).tooltip(‘hide’) .attr(‘data-original-title’, message) .tooltip(‘show’); } function hideTooltip() {setTimeout(function () {$(‘.copy-button’).tooltip(‘hide’); }, 2000); } </script> </div> <div class=”col-xs-36 col-md-36 col-lg-18″> <div class=”SayError”> <a title=’گزارش خطا’ class=” send_error_bot news_link_item news-share-item” style=”float:right;” onclick=’window.open(“/fa/report/458063?type=ne”, “sendmailwin”,”left=200,top=100,width=370,height=400,toolbar=0, resizable=0,status =0,scrollbars=1″);’> گزارش خطا <span> <i class=”fa fa-exclamation-triangle” aria-hidden=”true”></i></span> </a> </ div> <a onclick=”newsUp(458063, 1);” class=”news_rate_like news_rate_like_img_up like_up_button_458063″ id=”like_up_rate_458063″ title=”liked”> <span id=”like_txt_id” class=”like_txt_t”>پسندیده</span> <span class=”like_txt_id” /a> </div> </div> </div> <div class=”row sencomment”> <a class=”sendcomments-a” href=”#comments”> <span class=”bg-dark-send -cm”> <i class=”cm-icon-hd”> <svg width=”24px” height=”24px” viewbox=”0 0 24 24″ xmlns=”http://www.w3.org/2000 /svg”> <path d=”M8.2881437,19.1950792 C8.38869181,19.1783212 8.49195996,19.1926955 8.58410926,19.2362761 C9.64260561,19.7368747 10.8021412,20 12,20 C16.418278,20 20,16.418278 20,12 C20,7.581722 16.418278,4 12,4 C7.581722,4 4,7.581722 4,12 C4,13.7069096 4.53528582,15.3318588 5.51454846,16.6849571 C5.62010923,16.830816 5.63909672,17.022166 5.5642591,17.1859256 L4.34581002,19.8521348 L8.2881437,19.1950792 Z M3. 58219949,20.993197 C3.18698783,21.0590656 2.878702 08,20.6565881 3.04523765,20.2921751 L4.53159270 12 C3,7.02943725 7.02943725,3 12,3 C16.9705627,3 21,7.02943725 21,12 C21,16.9705627 16.9705627,21 12, 21 C10.707529,21 9.4528641,20.727055 8.30053434,20.2068078 L3.58219949,20.993197 Z”/> </svg> </i> نظرات کاربر </span> <svg class=”svg-gcm” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” width=”53″ height=”54″ viewbox=”0 0 53 54″> <path id=”bg” class=”cls-1″ d=”M0,27A27 ,27,0,0,1,27,0H53V54H27A27,27,0,0,1 , 0,27Z”/> <circle id=”c” class=”cls-2″ cx=”29.5″ cy=”27.5″ r=”13.5″/> <path id=”arrow” class=”cls- 3 “d=”M25.216,24.363l4.27,4.381,4.27-4.381a1.289,1.289,0,0,1 1,856,0,1,372,1,372,0,0,1,0,1,9l-5.2, 5.334a1.289,1,289,0,0,1-1,857,0l-5.2-5.334a1,372,1,372,0 0, 1,0-1,9A1,289,1,289,0,0,1,25,236,24 Z “/> </svg> </a> </div> <div class=”row”> </div> <section id=”comments ” class=”NewsCommentBox”> <div class=”row bg-shadow – news” id=”comment-form”> <div class=”box-section”> <header class=”section-header-news-page p -es-20″> <span class=”logojj”></ span > <span class=”section-header-news -page-name” data-toggle=”collapse” data-target=”#comm_b” aria- expand=”true”>ارسال بازخورد</span> <span class=”com_title_n”>در انتظار بازبینی: <span >0< /span> </span> <span class=”com_title_p”>منتشر شده: <span>0< /span> </span> </header> <div class=”row padd-cm-parent”> < div class= “row” id=”comm_b”> <form method=”POST” action=”” name= “Comments” style=”display:inline;” id=”comm_form”> <div class=”row”> <div class=”col-sm-15 comm-r”> <div class=”form-group”> <div class=”col-xs-36″ ><input type=”text” placeholder=”name” name=”comment_name” class=”form-control” id=”com_name” dir=”rtl” value=”” ></div> <div class=”wrapper “></div> </div> <div class=”form-group”> <div class=”col-xs-36″><input type=”text” placeholder=”Email” name=”comment_mail” class =”form-control” dir=”ltr” id=”com_mail” value=”” ></div> <div class=”wrapper”></div> </div> <div class=”form-group- 2″> <input name=”submitbutt” type=”button” class=”btn btn-default” onclick=”sendComment(458063);return false;” id=”btn_comment” dir=”rtl” value=”ارسال نظر” > <div class=”wrapper”></div> </div> </div> <div class=”col-sm-21 comm- l”> <div class=”form-group”> <div class=”col-xs-36″><textarea name=”comment_message” placeholder=”نظر شما” class=”form-control” rows=”6″ value=”” id=”com_message” dir=”rtl” ></textarea></div> <div class=”wrapper”></div> </div> </div> </div> <type d ‘entry=”hidden” name=”_comments_submit” value=”yes”></form> </div> <div class=”wrapper”></div> </div> </div> </div> < /section> </div> <div class=”col-xs-36 col-md-9 col-md-push-18 col-sm-18 padd-l-col-right-news”> <div class=” bg-shadow -news sections_news_content custom_sections_news_content”> <div class=”latest_news_contents”> <div class=”section_contents”> <div class=”div-v”> <div class=”con_time”> <header class=”latest sectionHeader” اخبار Na p-es-20″> <class div=”headLogo last-newsss col-xs-25″> <span class=”logoTest”></span> <h2 class=”headerText N”>اخبار</h2 > </div> </header> <div c lass=”con_tab_section”> <div class=”div-v”> <div class=”con_time”> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402263/اطلاعیه-فرجا-درباره-فعالیت-اتحادیه-در-ماه-رمضان” target=”_blank” title=”اطلاعیه فرجا در خصوص فعالیت واحدهای صنفی در ماه مبارک رمضان”><span class=”titlee”>اطلاعیه فرجا در خصوص فعالیت واحدهای صنفی در ماه مبارک رمضان</span></a> </h3> < /div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402230/crisis- and -a -شکاف-عمیق-بین-اشغالگران-|-نتانیاهو-مخالف-نظامی را سرکوب می کنم” target=”_blank” title=”بحران و شکاف عمیق اشغالگران | نتانیاهو: مخالفان نظامی را سرکوب می‌کنم”><span class=”titlee”>بحران و اختلاف عمیق میان اشغالگران | نتانیاهو: من مخالفان نظامی را سرکوب می‌کنم</span></a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402261/قضائیه-با-هرچه – روبرو شود – -security-of-the-people-threats” target=”_blank” title=”مقابله قوه قضائیه با هر چیزی که امنیت مردم را تهدید کند مقابله می کند”><span class=”titlee”>قوه قضاییه با هر چیزی که امنیت مردم را تهدید کند مقابله می کند. </span></a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class= “title5 iconNone non- p ” href=”/fa/news/1402260/snowfall-in-14-provinces-be-prepared-for-red-crescent-aids” target=” _blank” title=”بارش برف در 14 استان آماده امداد و نجات هلال احمر باشید. کارگران”><span class=”titlee”>بارش برف در 14 استان، سه پیک های هلال احمر آماده است</span></a> </h3> </div> </div> <div class= “linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class =” title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402256/fasting-conditions-for-people-who-have-blood -pressure -high-have” target=”_blank” title=”شرایط روزه داری برای افراد مبتلا به فشار خون بالا “><span class=”titlee”>شرایط روزه داری برای افراد مبتلا به فشار خون</span></a> < /h3> </div> </div> <div class= “linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402255/تصویب آیین نامه اجرایی طرح تولید دارایی عمومی هدف =”_blank” title=”تصویب دارایی دولت آیین نامه اجرایی طرح نسل”><span class=”titlee”>تصویب آیین نامه اجرایی طرح تولید دارایی های دولتی</span></a> < /h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon” > <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/ خبر/1402267/آغاز-ثبت نام-نوبت-دوم-آزمون-جهانی-1402-از-15-آوریل” target=”_blank ” title=”آغاز ثبت نام نوبت D و آزمون سراسری سال 1402 از 25 فروردین”><span class=”titlee”>شروع ثبت نام نوبت دوم آزمون سراسری سال 1402 از 25 فروردین</span>< /a> </h3> </span>< /a> </h3> </ div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/ fa/news/1402266/increase-over -311-kilometers-square-area-of-Lake-Urumieh” target=”_blank” title=”افزایش بیش از 311 کیلومتر مربع مساحت دریاچه ارومیه”><span class =”titlee”>افزایش بیش از 311 کیلومتر مربع در دریاچه منطقه ارومیه</span>< /a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> < div> <h3 class=” Htags”> <a class=”title5 iconNone no -p” href=”/fa/news/1402254/a step-towards-the-country-internet-stability” target=”_blank” title =”گامی به سوی ثبات کشور ثبات اینترنت”><span class=”titlee”>گامی به سوی ثبات اینترنت کشور</span></a> </h3> </div> </div> <div class= “linear_news linear_newsIcon”> <div > <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402247/explosion-in-Kabul-killed-and-injured-several -people” target=”_blank ” title=”انفجار در کابل چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت”>< span class=”titlee”>انفجار در کابل چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت</span></a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon” > <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news /1402265/Nowrozi-passengers-return-from-the -travel-to-the-last-days -Don’t depone-holidays” target=”_blank” title=”مسافران نوروزی بازگشت از سفر را به روزهای آخر تعطیلات موکول نکنند”><span class=”titlee «>مسافران نوروزی سفر رفت و برگشت را به روزهای پایانی تعطیلات موکول نکنند< /span></a> </h3> < /div> </div> <class div s=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class= “title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402245/scam-with-Haft-Sin-in-the -capital” target=”_blank” title=”کلاهبرداری با هفت سین در پایتخت”>< span class=”titlee”>کلاهبرداری با هفت سین در پایتخت</span></a> </h3 > < /div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402264/ 29 نفر فوت و 1036 بیمار جدید کرونا در کشور شناسایی شد” target=”_blank” title=”29 نفر جان باختند و 1036 بیمار جدید کرونا در کشور شناسایی شدند”><span class=”titlee”>تعداد فوتی 29 نفر و شناسایی 1036 نفر بیماران جدید کرونا در کشور</span></a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class= “title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402244/ترافیک-سنگین-و-باران-در-جاده-چالوس-و-آزادراه-تهران-شمال” target=”_blank” title= “تیراژ سنگین و بارش باران در جاده چالوس و اتوبان تهران – شمال”><span class=”titlee”>ترافیک شدید و بارندگی در جاده چالوس و اتوبان تهران – شمال</span></a> < /h3> </div> < /div > <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/ 1402243/instruction- تسهیلات-وام الحسنه -childbearing-year-1402-|-first-child-loan-30-million-tomans” target=”_blank” title=”دستورالعمل تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری 1402 | وام فرزند اول 30 میلیون تومان”><span class=”titlee”>دستورالعمل زایمان قرض الحسنه سال 1402 | وام فرزند اول 30 میلیون تومان</span></a> </ h3> </div> </div> < div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402242 /boss -in-new-year-need- ما یک new-spirit-and-a-transformational-view داریم” target=”_blank” title=”رئیس جمهور: در سال جدید به روحیه و دید تحول آفرین نیاز داریم”> < span class=”titlee”>رئیس جمهور: در این سال جدید به روحیه و نگاهی انقلابی نیاز داریم</span></a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon “> <div> <h3 class=”Htags “> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402241/reduction -inflation-rate-since-the-start-of-the – government-so-far-should-not-be-ignored” target=”_blank” title=”کاهش نرخ تورم از ابتدای دولت تا کنون nt را نباید نادیده گرفت”><span class=”titlee”>کاهش نرخ تورم از ابتدای دولت را نباید نادیده گرفت</span></a> </h3> </div > </ div> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402240/افزایش-21-درصدی -تولید -فولاد-ایران-از-ابتدای-۲۰۲۳” target=”_blank” title=”افزایش ۲۱ درصدی تولید فولاد ایران از ابتدای ۲۰۲۳”><span class=”titlee”>افزایش ۲۱ درصدی تولید فولاد ایران از ابتدای سال ۲۰۲۳< /span </a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” HREF = “/FA/News/1402239/دولت -identE qualities-افزایش-le-leak-style قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد</span></a> </h3> </div> </div> <div class= “linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class= “title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402238/ حالت-آماده -باش-برای-ارتش-اسرایل- | -هشدار -جدیرباره -فر OF هشدار جدی درباره فروپاشی ارتش و جنگ داخلی”><span class=”titlee”>حالت آماده باش برای ارتش اسرائیل | ارتش هشدار جدی درباره فروپاشی و جنگ داخلی</span></a> </h3> </div> < /div> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402226/وزرای-امور-خارجه- ایران-و-عربستان-تلفنی-گفتگو-کردند” target=”_blank” title=”وزرای امور خارج از ایران و عربستان تلفنی کردند”><span class=”titlee”>وزرای امور خارجی ایران و عربستان سعودی گفتگو کردند. span></a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href = “/Fa/News/1402249/نخستین -اردوی-مملی-روئینگ بزرگسالان-در-سال-dress kid” Target = “_ Blank” Title = “نخستین اردوی تیم ملی روئین “title”>نخستین اردوی تیم ملی روئینگ بزرگسالان در سال جدید</span></a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news class_div> <div class=”linear_news class_div> <div class=”linear_news class_div> خطی “Htags” > <a cl Ass = “Title5 iconnone no-P” Href = “/Fa/News/1402236/گارش-presidents ( امروز شاهد بارندگی خواهند بود؟ “> <span class =” Titlee “> هواشناسی: کدام مناطق امروز شاهد بارندگی خواهند بود؟ </s Div> < =”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402235/مکزیک-با-81- فوتی-در-صدر- جان-باختگان-کرونایی-جهان-قرار-گرفت” target=”_blank” title=”مکزیک با ۸۱ فوتی در صدر جان باختگانی عجیبی جهان قرار گرفت”><span class=”titlee”>مکزیک با 81 فوتی در صدر جان باختگان استرالیایی جهان قرار گرفت</span></a> </h3> </div> </div> <div class=”linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1402234/مسافران-مراقب-سامانه-بارشی-جدید-و-لغزندگی-جاده‌ها-باشند” target=”_blank” title =”مسافران مراقب سامانه جدید و لغزندگی جاده‌ها باشند “><span class=”title”>مسافران مراقب سامانه بارشی جدید و لغزندگی جاده‌ها باشند</span></a> </h3> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div style=”display:none;”> </div> <div class=”bg-shadow-news sections_news_content custom_sections_news_content”> <div class=”mostSection_news_contents”> <div class=”tabbar-section”> <header class=”sectionHeader p-es-20″> <a class=”headLogo top-tab act-tab” href=”#” data-tab=”content_1″> <h2 class=”headerText N”>پربازدید</h2> </a> <a class=”headLogo top-tab” href=”#” data-tab=”content_2″> <h2 class=”headerText N”>پربحث</h2> </a> </header> </div> <div class=”mostSection_news_content div-v padd-lrb-10″> <div class=”con_time content_1 act-time”> <div class=”t_l_content”> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1 401858/ببینید-|-نماهنگ-چندزبانه-عید-من-تویی” title=”ببینید | نماهنگ چندزبانه «عید من تویی»” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ببینید | نماهنگ چندزبانه «عید من تویی»</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402035/ببینید-|-دیدار-تاریخی-حاج-قاسم-با-شهید-حججی” title=”ببینید | دیدار تاریخی حاج قاسم با شهید حججی” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ببینید | دیدار تاریخی حاج قاسم با شهید حججی</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402086/همه-شگردهای-سارقان-منازل‌-|-کدام-جاسازها-تابلو-شده-|ساعت-19-تا-23-اوج-سرقت ” title=”همه شگردهای سارقان منازل‌ | کدام جاسازها تابلو شده؟ |ساعت 19 تا 23 اوج سرقت ” target=”_blank”> <span class=”titlee”>همه شگردهای سارقان منازل‌ | کدام جاسازها تابلو شده؟ |ساعت 19 تا 23 اوج سرقت </span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1401899/حد-مجاز-مصرف-آجیل-و-میوه-|-تغییر-رژیم-غذایی-در-مهمانی‌-|-راهکار-پیشگیری-از-اضافه-وزن-در-تعطیلات” title=”حد مجاز مصرف آجیل و میوه | تغییر رژیم غذایی در مهمانی‌ | راهکار پیشگیری از اضافه وزن در تعطیلات” target=”_blank”> <span class=”titlee”>حد مجاز مصرف آجیل و میوه | تغییر رژیم غذایی در مهمانی‌ | راهکار پیشگیری از اضافه وزن در تعطیلات</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1401957/بشقاب-ویژه-رمضان-|-افطاری-مخصوص-|-شام-و-سحری-را-فراموش-نکنید” title=”بشقاب ویژه رمضان | افطاری مخصوص | شام و سحری را فراموش نکنید” target=”_blank”> <span class=”titlee”>بشقاب ویژه رمضان | افطاری مخصوص | شام و سحری را فراموش نکنید</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402055/ساعت-کاری-کارکنان-ادارات-در-ماه-رمضان-از-۷-تا-۹-صبح-شناور-است” title=”ساعت کاری کارکنان ادارات در ماه رمضان از ۷ تا ۹ صبح شناور است” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ساعت کاری کارکنان ادارات در ماه رمضان از ۷ تا ۹ صبح شناور است</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402141/خاک-را-به-آتش-نکشید-|-حیات-وحش-را-قربانی-نکنید-|-سوغاتی-نحس-نخرید” title=”خاک را به آتش نکشید | حیات وحش را قربانی نکنید | سوغاتی نحس نخرید” target=”_blank”> <span class=”titlee”>خاک را به آتش نکشید | حیات وحش را قربانی نکنید | سوغاتی نحس نخرید</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402081/گفتگوی-تلفنی-وزرای-خارجه-ایران-و-عمان-پیرامون-لغو-تحریم‌ها” title=”گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و عمان پیرامون لغو تحریم‌ها” target=”_blank”> <span class=”titlee”>گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و عمان پیرامون لغو تحریم‌ها</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402073/دولت-سیزدهم-با-وجود-جنگ-ترکیبی-دستاوردهای-قابل-توجهی-داشته-است” title=”دولت سیزدهم با وجود جنگ ترکیبی دستاوردهای قابل توجهی داشته است” target=”_blank”> <span class=”titlee”>دولت سیزدهم با وجود جنگ ترکیبی دستاوردهای قابل توجهی داشته است</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1401898/ب بی نید-|-بیانات-نوروزی-رهبر-انقلاب-در-حرم-مطهر-رضوی” title=”ببینید | بیانات نوروزی رهبر انقلاب در حرم مطهر رضوی” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ببینید | بیانات نوروزی رهبر انقلاب در حرم مطهر رضوی</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402151/هرگونه-بهانه‌گیری-برای-حمله-به-پایگاه‌ها-بدون-درنگ-با-پاسخ-متقابل-روبرو-خواهد-شد” title=”هرگونه بهانه‌گیری برای حمله به پایگاه‌ها، بدون درنگ با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد” target=”_blank”> <span class=”titlee”>هرگونه بهانه‌گیری برای حمله به پایگاه‌ها، بدون درنگ با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402087/۲۵-دستاورد-صنعت-دفاعی-در-سال-۱۴۰۱” title=”۲۵ دستاورد صنعت دفاعی در سال ۱۴۰۱” target=”_blank”> <span class=”titlee”>۲۵ دستاورد صنعت دفاعی در سال ۱۴۰۱</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1401852/ببینید-| -پیام-نوروزی-رهبر-معظم-انقلاب-به-مناسبت-آغاز-سال-۱۴۰۲” title=”ببینید | پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ببینید | پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402079/سرکوب-تظاهرات-مسالمت-آمیز-مردم-فرانسه-را-قویا-محکوم-می-کنیم” title=”سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم فرانسه را قویا محکوم می کنیم” target=”_blank”> <span class=”titlee”>سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم فرانسه را قویا محکوم می کنیم</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402037/ببینید-|-هدف-از-جنگ-اقتصادی-چیست” title=”ببینید | هدف از جنگ اقتصادی چیست؟” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ببینید | هدف از جنگ اقتصادی چیست؟</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402105/خشم-نتانیاهو-و-سوناک-از-تحولات-مثبت-در-منطقه-عجیب-نیست” title=”خشم نتانیاهو و سوناک از تحولات مثبت در منطقه عجیب نیست” target=”_blank”> <span class=”titlee”>خشم نتانیاهو و سوناک از تحولات مثبت در منطقه عجیب نیست</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402104/در-بودجه-امسال-حمایت-از-بانوان-و-جوانان-مورد-توجه-دولت-بود” title=”در بودجه امسال حمایت از بانوان و جوانان مورد توجه دولت بود” target=”_blank”> <span class=”titlee”>در بودجه امسال حمایت از بانوان و جوانان مورد توجه دولت بود</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402070/ببینید-|-نقش-رسانه-ملی-در-تحقق-شعار-سال-چیست” tit le =”ببینید | نقش رسانه ملی در تحقق شعار سال چیست؟” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ببینید | نقش رسانه ملی در تحقق شعار سال چیست؟</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402126/وزرای-زن-و-فمینیست-اروپا-کانادا-و-استرالیا-کجا-هستند” title=”وزرای زن و فمینیست اروپا، کانادا و استرالیا کجا هستند؟” target=”_blank”> <span class=”titlee”>وزرای زن و فمینیست اروپا، کانادا و استرالیا کجا هستند؟</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402119/اجرای-کالابرگ-الکترونیکی-گامی-مهم-برای-مهار-تورم-و-حمایت-از-تولید-است” title=”اجرای کالابرگ الکترونیکی گامی مهم برای مهار تورم و حمایت از تولید است” target=”_blank”> <span class=”titlee”>اجرای کالابرگ الکترونیکی گامی مهم برای مهار تورم و حمایت از تولید است</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/14 01 998/ببینید-|-واکنش-کنعانی-به-آتش‌-زدن-پیرمرد-مسلمان-در-انگلیس” title=”ببینید | واکنش کنعانی به آتش‌ زدن پیرمرد مسلمان در انگلیس” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ببینید | واکنش کنعانی به آتش‌ زدن پیرمرد مسلمان در انگلیس</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1401988/واکنش-ایران-به-بیانیه-شورای-همکاری-خلیج-فارس” title=”واکنش ایران به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس” target=”_blank”> <span class=”titlee”>واکنش ایران به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1401888/با-عربستان-همکاری-خواهیم-کرد” title=”با عربستان همکاری خواهیم کرد” target=”_blank”> <span class=”titlee”>با عربستان همکاری خواهیم کرد</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1402029/ببینید-|-بیانات-رهبر-انقلاب-در-محفل-انس-با-قرآن” title=”ببینید | بیانات رهبر انقلاب در محفل انس با قرآن” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ببینید | بیانات رهبر انقلاب در محفل انس با قرآن</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1401891/واکنش-ایران-به-تحریم‌های-اخیر-اتحادیه-اروپا-و-رژیم-انگلیس” title=”واکنش ایران به تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس” target=”_blank”> <span class=”titlee”>واکنش ایران به تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1401859/ببینید-|-پیام-نوروزی-رئیس-جمهور” title=”ببینید | پیام نوروزی رئیس جمهور” target=”_blank”> <span class=”titlee”>ببینید | پیام نوروزی رئیس جمهور</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1401878/هرگونه-توطئه-دشمنان-را-در-نطفه-خفه-خواهیم-کرد” title=”هرگونه توطئه دشمنان را در نطفه خفه خواهیم کرد” target=”_blank”> <span class=”titlee”>هرگونه توطئه دشمنان را در نطفه خفه خواهیم کرد</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1401874/منتظر-توافقات-قابل-توجه-میان-ایران-و-آژانس-باشید” title=”منتظر «توافقات قابل توجه» میان ایران و آژانس باشید” target=”_blank”> <span class=”titlee”>منتظر «توافقات قابل توجه» میان ایران و آژانس باشید</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1401890/پیام-نوروزی-وزیر-خارجه-به-ایرانیان-خارج-از-کشور” title=”پیام نوروزی وزیر خارجه به ایرانیان خارج از کشور” t ar get=”_blank”> <span class=”titlee”>پیام نوروزی وزیر خارجه به ایرانیان خارج از کشور</span> </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5″ href=”/fa/news/1401897/تماس-تلفنی-رئیس‌-جمهور-با-رهبر-معظم-انقلاب-اسلامی-و-تبریک-سال-نو” title=”تماس تلفنی رئیس‌ جمهور با رهبر معظم انقلاب اسلامی و تبریک سال نو” target=”_blank”> <span class=”titlee”>تماس تلفنی رئیس‌ جمهور با رهبر معظم انقلاب اسلامی و تبریک سال نو</span> </a> </h3> </div> </div> </div> <div class=”con_time content_2″> </div> </div> </div> </div> <div style=”display:none;”> </div> <div class=”sections_news_content custom_sections_news_content”> <section class=”backShado pishnehad-sec”> <header class=”sectionHeader Na p-es-20″> <div class=”headLogo col-xs-25″> <span class=”logoTest”></span> <div class=”headerText N”>پیشنهاد سردبیر</div> </div> <a class=”headerMore” href=”/fa/archive/sectio n/22″ target=”_blank”> <i></i><i class=”p-0″></i><i class=”p-0″></i> </a> </header> <article class=”sec3-box-square1 pishnehad”> <a href=”/fa/news/1400013/اعتدال-سعودی-اسم-رمز-راهبردهای-تروریستی-اینفوگرافیک” target=”_blank” title=”«اعتدال» سعودی، اسم رمز راهبردهای تروریستی +اینفوگرافیک”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/13/818184_723.jpg” alt=”«اعتدال» سعودی، اسم رمز راهبردهای تروریستی +اینفوگرافیک” width=”100″ > </a> <div class=”textSquare”> <p class=”text-muted”> در گزارشی پشت پرده شبکه جاسوسی و تخریب نیروهای حامی در منطقه را بررسی کرده‌ایم </p> <h3> <a href=”/fa/news/1400013/اعتدال-سعودی-اسم-رمز-راهبردهای-تروریستی-اینفوگرافیک” target=”_blank” title=”«اعتدال» سعودی، اسم رمز راهبردهای تروریستی +اینفوگرافیک”>«اعتدال» سعودی، اسم رمز راهبردهای تروریستی +اینفوگرافیک</a> </h3> </div> <div class=”wrapper”></div> </article> <article class=”sec3-box-square1 pishnehad”> <a href=”/fa/news/1399192/پشیمان-نیستم-اما-دو باره-شمر-نمی‌شوم” target=”_blank” title=”پشیمان نیستم اما دوباره شمر نمی‌ش وم”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/6/812880_501.jpg” alt=”پشیمان نیستم اما دوباره شمر نمی‌شوم” width=”100″ height=”66″> </a> <div class=”textSquare”> <p class=”text-muted”> گفت‌وگو با محمد فیلی: </p> <h3> <a href=”/fa/news/1399192/پشیمان-نیستم-اما-دوباره-شمر-نمی‌شوم” target=”_blank” title=”پشیمان نیستم اما دوباره شمر نمی‌شوم”>پشیمان نیستم اما دوباره شمر نمی‌شوم</a> </h3> </div> <div class=”wrapper”></div> </article> <article class=”sec3-box-square1 pishnehad”> <a href=”/fa/news/1395162/سلمان-و-موسیع-چگونه-منجی-خواهند-شد” target=”_blank” title=”سلمان و موسی(ع) چگونه منجی خواهند شد؟”> <img src=”/files/fa/news/1401/11/1/786842_532.jpg” alt=”سلمان و موسی(ع) چگونه منجی خواهند شد؟” width=”100″ height=”66″> </a> <div class=”textSquare”> <p class=”text-muted”> به بهانه بحث درباره بودجه تولید مجموعه‌های فاخر تاریخی-مذهبی </p> <h3> <a hr ef=”/fa/news/1395162/سلمان-و-موسیع-چگونه-منجی-خواهند-شد” target=”_blank” title=”سلمان و موسی(ع) چگونه منجی خواهند ش د؟”>سلمان و موسی(ع) چگونه منجی خواهند شد؟</a> </h3> </div> <div class=”wrapper”></div> </article> <article class=”sec3-box-square1 pishnehad”> <a href=”/fa/news/1392391/چهارشنبه‌ها-جام‌جم-نایاب-می‌شد” target=”_blank” title=”چهارشنبه‌ها جام‌جم نایاب می‌شد”> <img src=”/files/fa/news/1401/10/7/769080_432.jpg” alt=”چهارشنبه‌ها جام‌جم نایاب می‌شد” width=”100″ height=”66″> </a> <div class=”textSquare”> <p class=”text-muted”> گفت‌وگوی خواندنی با محمد بلوری، پدر حادثه نویسی ایران: </p> <h3> <a href=”/fa/news/1392391/چهارشنبه‌ها-جام‌جم-نایاب-می‌شد” target=”_blank” title=”چهارشنبه‌ها جام‌جم نایاب می‌شد”>چهارشنبه‌ها جام‌جم نایاب می‌شد</a> </h3> </div> <div class=”wrapper”></div> </article> </section> </div> <div style=”display:none;”> </div> <div class=”bg-shadow-news sections_news_content poll_news”> </div> <d iv style=”display:none;”> </div> </div> <div class=”col-xs-36 col-md-9 col-sm-18 padd-r-col-lef-news-news”> <div style=”display:none;”> </div> <div class=”bg-shadow-news sections_news_content custom_sections_news_content”> <section class=”special_news_contents”> <header class=”sectionHeader Na”> <div class=”headLogo col-xs-30″> <span class=”logoTest”></span> <div class=”headerText N”>اخبار ویژه</div> </div> <a class=”headerMore” href=”/fa/archive/section/1015″ target=”_blank”> <i></i><i class=”p-0″></i><i class=”p-0″></i> </a> </header> <div class=”section_contents padd-lrb-10″> <div class=”t_l_content”> <div class=”con_time”> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1399186/اضافه-شدن-موشک-کروز-پاوه-به-سبد-موشکی-کشور” target=”_blank” title=”اضافه شدن موشک کروز «پ اوه» به سبد موشکی کشور”><div class=”titlee”>اضافه شدن موشک کروز «پاوه» به سبد موشکی کشور</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 clas s=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1399184/ماجرای-نامه-سال۶۹-مورد-اشاره-رهبر-انقلاب-چه-بود” target=”_blank” title=”ماجرای نامه سال۶۹ مورد اشاره رهبر انقلاب چه بود؟”><div class=”titlee”>ماجرای نامه سال۶۹ مورد اشاره رهبر انقلاب چه بود؟</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1398866/ایران-۱۳-نهاد-۱۵-فرد-اروپایی-و-٨-انگلیسی-را-تحریم-کرد” target=”_blank” title=”ایران ۱۳ نهاد، ۱۵ فرد اروپایی و ٨ انگلیسی را تحریم کرد”><div class=”titlee”>ایران ۱۳ نهاد، ۱۵ فرد اروپایی و ٨ انگلیسی را تحریم کرد</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear _news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1398864/بارش-برف-و-باران-پراکنده-در-برخی-استان‌ها-کاهش-دما-تا-۱۰-درجه-در-شمال-کشور” target=”_blank” title=”بارش برف و باران پراکنده در برخی استان‌ها/ کاهش د ما تا ۱۰ درجه در شمال کشور”><div class=”titlee”>بارش برف و باران پراکنده در برخی استان‌ها/ کاهش دما تا ۱۰ درجه در شمال کشور</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p coloredTitle” href=”/fa/news/1398841/قربانیان-زلزله-ترکیه-از-مرز-۴۲-هزار-نفر-گذشت” target=”_blank” title=”قربانیان زلزله ترکیه از مرز ۴۲ هزار نفر گذشت”><div class=”titlee”>قربانیان زلزله ترکیه از مرز ۴۲ هزار نفر گذشت</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1398856/ا عتیاد-پهلوی‌ها-به-کودتا-۱۰۲-سال-پس-از-مانور-قدرت-انگلیس-در-تهران” target=”_blank” title=”اعتیاد پهلوی‌ها به کودتا / ۱۰۲ سال پس از مانور قدرت انگلیس در تهران”><div class=”titlee”>اعتیاد پهلوی‌ها به کودتا / ۱۰۲ سال پس از مانور قدرت انگلیس در تهران</div></a> </h3> </div> </div> <div class= “special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1378853/بایدها-و-نبایدهای-استخراج-رمز‌ارز” target=”_blank” title=”بایدها و نبایدهای استخراج رمز‌ارز”><div class=”titlee”>بایدها و نبایدهای استخراج رمز‌ارز</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1378712/سیرک-در-برج‌میلاد” target=”_blank” title=”سیرک در برج‌میلاد”><div class=”titlee”>سیرک در برج‌میلاد</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content lin ear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1377305/دوست-دارند-ما-را-در-چرخ‌گوشت-بیندازند” target=”_blank” title=”دوست دارند ما را در چرخ‌گوشت بیندازند”><div class=”titlee”>دوست دارند ما را در چرخ‌گوشت بیندازند</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1377132/پیام-رسان-سیگنال-هم-هک-شد” target=”_blank” title=”پیام رسان سیگنال هم هک شد!”><div class=”titlee”>پیام رسان سیگنال هم هک شد!</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1375196/هشدارهای-مهم-آتش‌نشانی-درباره-ایمنی-تکایا” target=”_blank” title=”هشدارهای مهم آتش‌نشانی درباره ایمنی تکایا”><div class=”titlee”>هشدارهای مهم آتش‌نشانی درباره ایمنی تکایا</div></a > </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1369699/طرح-ساماندهی-اجاره-بهای-املاک-خاک-می‌خورد-|-کنترل-بازار-اجاره-بها-با-قرارداد‌های-بلند-مدت” target=”_blank” title=”طرح ساماندهی اجاره بهای املاک خاک می‌خورد؟ | کنترل بازار اجاره بها با قرارداد‌های بلند مدت”><div class=”titlee”>طرح ساماندهی اجاره بهای املاک خاک می‌خورد؟ | کنترل بازار اجاره بها با قرارداد‌های بلند مدت</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367530/ماسک-n95-بزنید-|-کولر-آبی-را-خاموش-کنید” target=”_blank” title=”ماسک N95 بزنید | کولر آبی را خاموش کنید”><div class=”titlee”>ماسک N95 بزنید | کولر آبی را خاموش کنید</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367277/مسمومیت-غذایی-۳۷-دانشجوی-تهرانی-بیماران-به-۳-بیمارستان-منتقل-شدند” target=”_blank” title=”مسمومیت غذایی ۳۷ دانشجوی تهرانی/ بیماران به ۳ بیمارستان منتقل شدند”><div class=”titlee”>مسمومیت غذایی ۳۷ دانشجوی تهرانی/ بیماران به ۳ بیمارستان منتقل شدند</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367177/طوفان-با-سرعت-۱۲۶-کیلومتر-زابل-را-درنوردید-رکورد-۳۸-ساله-بیشینه-سرعت-وزش-باد-شکسته-شد” target=”_blank” title=”طوفان با سرعت ۱۲۶ کیلومتر زابل را درنوردید/ رکورد ۳۸ ساله بیشینه سرعت وزش باد شکسته شد”><div class=”titlee”>طوفان با سرعت ۱۲۶ کیلومتر زابل را د رنوردید/ رکورد ۳۸ ساله بیشینه سرعت وزش باد شکسته شد</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367161/هشدار-تندباد-شدید-در-۴۸-ساعت-آینده” target=”_blank” title=”هشدار تندباد شدید در ۴۸ ساعت آینده”><div class=”titlee”>هشدار تندباد شدید در ۴۸ ساعت آینده</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367138/ببینید|-کل-کل-احسان-علیخانی-با-شرکت-کننده-عصر-جدید” target=”_blank” title=”ببینید| کل کل «احسان علیخانی» با شرکت کننده عصر جدید”><div class=”titlee”>ببینید| کل کل «احسان علیخانی» با شرکت کننده عصر جدید</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367137/ببینید|-بازسازی-شگفت-انگیز-f14-در-ایران” target=”_blank” title=”ببینید| بازسازی شگفت انگیز F14 در ایران”><div class=”titlee”>ببینید| بازسازی شگفت انگیز F14 در ایران</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367131/ببینید|-خنده‌دارترین-اجرای-عصر-جدید” target=”_blank” title=”ببینید| خنده‌دارترین اجرای عصر جدید”><div class=”titlee”>ببینید| خنده‌دارترین اجرای عصر جدید</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367016/ببینید|-گفت‌وگوی-ناشران-حوزه-کتاب-با-رئیس-جمهور-‌‌-‌‌” target=”_blank” title=”ببینید| گفت‌وگوی ناشران حوزه کتاب با رئیس جمهور ‌‌ ‌‌”><div class=”titlee”>ببینید| گفت‌وگوی ناشران حوزه کتاب با رئیس جمهور ‌‌ ‌‌</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367015/جزئیات-دودگرفتگی-در-بست-شیخ-بهایی-حرم-مطهر-رضوی” target=”_blank” title=”جزئیات دودگرفتگی در بست شیخ بهایی حرم مطهر رضوی”><div class=”titlee”>جزئیات دودگرفتگی در بست شیخ بهایی حرم مطهر رضوی</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367006/طارمی-در-پورتو-می-ماند” target=”_blank” title=”«طارمی» در پورتو می ماند”><div class=”titlee”>«طارمی» در پورتو می ماند</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1367000 /کودک-۱۱-ساله-چابهاری-ششمین-قربانی-هوتک-در-هفته-اخیر-شد” target=”_blank” title=”کودک ۱۱ ساله چابهاری ششمین قربانی هوتک در هفته اخیر شد”><div class=”titlee”>کودک ۱۱ ساله چابهاری ششمین قربانی هوتک در هفته اخیر شد</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1366991/ببینید|-گردهمایی-خودرو‌های-فولکس-واگن” target=”_blank” title=”ببینید| گردهمایی خودرو‌های فولکس واگن”><div class=”titlee”>ببینید| گردهمایی خودرو‌های فولکس واگن</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1366667/پایان-گروگان-گیری-در-ایلام-سرنوشت-گروگانگیر-چه-شد” target=”_blank” title=”پایان گروگان گیری در ایلام / سرنوشت گروگانگیر چه شد؟”><div class=”titlee”>پایان گروگان گیری در ایلام / سرنوشت گروگانگیر چه شد؟</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1366664/ببینید|-گروگانگیری-خونین-در-ایلام” target=”_blank” title=”ببینید| گروگانگیری خونین در ایلام”><div class=”titlee”>ببینید| گروگانگیری خونین در ایلام</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1366520/ببینید|-وکیل-جسور-کلمبیایی-سارقان-مسلح-را-زیرگرفت” target=”_blank” title=”ببینید| وکیل جسور کلمبیایی سارقان مسلح را زیرگرفت”><div class=”titlee”>ببینید| وکیل جسور کلمبیایی سارقان مسلح را زیرگرفت</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1366500/ببینید|-جزئیاتی-جدید-از-دستگیری-دو-جاسوس-فرانسوی-در-ایران” target=”_blank” title=”ببینید| جزئیاتی جدید از دستگیری دو جاسوس فرانسوی در ایران”><div class=”titlee”>ببینید| جزئیاتی جدید از دستگیری دو جاسوس فرانسوی در ایران</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1366360/حمله-سگ‌های-ولگرد-به-دختربچه-۳-ساله-در-کرج-عکس” target=”_blank” title=”حمله سگ‌های ولگرد به دختربچه ۳ ساله در کرج+ عکس”><div class=”titlee”>حمله سگ‌های ولگرد به دختربچه ۳ ساله در کرج+ عکس</div></a> </h3> </div> </div> <div class=”special_news_content linear_news linear_newsIcon”> <div> <h3 class=”Htags”> <a class=”title5 iconNone no-p” href=”/fa/news/1366357/ببینید|-سخنان-مرحوم-آیت‌الله-فاطمی‌نیا-درباره-مرگ” target=”_blank” title=”ببینید| سخنان مرحوم آیت‌الله فاطمی‌نیا درباره مرگ”><div class=”titlee”>ببینید| سخنان مرحوم آیت‌الله فاطمی‌نیا درباره مرگ</div></a> </h3> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> <div class=”custom_sections_news_content”> <section class=”videoSec”> <header class=”sectionHeader Na homeVideoDis”> <div class=”headLogo col-xs-30″ target=”_blank”> <span class=”logoTest”></span> <div class=”headerText N”>ویدئو</div> </div> <a class=”headerMore” href=”/fa/archive/section/6″ target=”_blank”> <i></i><i></i><i ></i> </a> </header> <div class=”heroVideoContent”> <a class=”videoRightLink” href=”/fa/news/1402232/ببینید-|-دعای-روز-پنجم-ماه-مبارک-رمضان” target=”_blank” title=”ببینید | دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان”> <img src=”/files/fa/news/1402/1/7/832934_617.jpeg” alt=”ببینید | دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان” width=”288″ height=”201″> <span class=”videoIconSvg”> <?xml version=”1.0″ encoding=”iso-8859-1″?> <!– Generator: Adobe Illustrator 16.0.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) –> <!DOCTYPE svg PUBLIC “-//W3C//DTD SVG 1.1//EN” “http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd”> <svg version=”1.1″ id=”Capa_1″ xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink” x=”0px” y=”0px” width=”163.861px” height=”163.861px” viewBox=”0 0 163.861 163.861″ style=”enable-background:new 0 0 163.861 163.861;” xml:space=”preserve”> <g> <path d=”M34.857,3.613C20.084-4.861,8.107,2.081,8.107,19.106v125.637c0,17.042,11.977,23.975,26.75,15.509L144.67,97.275 c14.778-8.477,14.778-22.211,0-30.686L34.857,3.613z”/> </g> </svg> </span> </a> <h3> <a href=”/fa/news/1402232/ببینید-|-دعای-روز-پنجم-ماه-مبارک-رمضان” target=”_blank” title=”ببینید | دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان”>ببینید | دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان</a> </h3> </div> </section> </div> <div style=”display:none;”> </div> <div id=”mediaad-xyRAr”></div> <div id=”sabavision_zone_146-Z143_plate” zone_id=”146-Z143″></div> <div class=”sections_news_content custom_sections_news_content”> <section class=”backShado”> <header class=”sectionHeader Na”> <div class=”headLogo col-xs-30″> <span class=”logoTest”></span> <div class=”headerText N”>یادداشت</div> </div> <a class=”headerMore” href=”/fa/archive/section/20″ target=”_blank”> <i></i><i class=”p-0″></i><i class=”p-0″></i> </a> </header> <div class=”yaddasht-sec owl-carousel owl-theme” id=”owl-demo2″> <article class=”sec3-box-circle item”> <a class=”imgLink” href=”/fa/news/1401647/پر‌شتاب-در-مسیر-تحول” target=”_blank” title=”پر‌شتاب در مسیر تحول”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/27/828952_402.jpg” alt=”پر‌شتاب در مسیر تحول” wid th=”85″ height=”85″> <div class=”crescent”> </div> </a> <div> <h3> <a href=”/fa/news/1401647/پر‌شتاب-در-مسیر-تحول” class=”yaddasht-title” target=”_blank” title=”پر‌شتاب در مسیر تحول”>پر‌شتاب در مسیر تحول</a> </h3> <span class=”author-yaddasht”>ابوالقاسم هوشمند</span> </div> </article> <article class=”sec3-box-circle item”> <a class=”imgLink” href=”/fa/news/1401626/آب-پاکی-بشار-اسد-روی-دست-اردوغان” target=”_blank” title=”آب پاکی بشار اسد روی دست اردوغان”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/27/828836_189.jpg” alt=”آب پاکی بشار اسد روی دست اردوغان” width=”85″ height=”85″> <div class=”crescent”></div> </a> <div> <h3> <a href=”/fa/news/1401626/آب-پاکی-بشار-اسد-روی-دست-اردوغان” class=”yaddasht-title” target=”_blank” title=”آب پاکی بشار اسد روی دست اردوغان”>آب پاکی بشار اسد روی دست اردوغان</a> </h3> <span class=”author-yaddasht”>سعید سبحانی | گروه بین الملل</span> </div> </article> <article class=”sec3-box-circle item”> <a class=”imgLink” href=”/fa/news/1401619/چراغ-سبز-معنادار-ابوظبی-به-کاخ-کرملین” target=”_blank” title=”چراغ سبز معنادار ابوظبی به کاخ کرملین”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/27/828772_458.jpg” alt=”چراغ سبز معنادار ابوظبی به کاخ کرملین” width=”85″ > <div class=”crescent”></div> </a> <div> <h3> <a href=”/fa/news/1401619/چراغ-سبز-معنادار-ابوظبی-به-کاخ-کرملین” class=”yaddasht-title” target=”_blank” title=”چراغ سبز معنادار ابوظبی به کاخ کرملین”>چراغ سبز معنادار ابوظبی به کاخ کرملین</a> </h3> <span class=”author-yaddasht”>اکبر معصومی | کارشناس مسائل بین‌الملل</span> </div> </article> <article class=”sec3-box-circle item”> <a class=”imgLink” href=”/fa/news/1401610/جهاد-تبیین-بهترین-شیوه-برای-مقابله-با-توطئه‌های-دشمن” target=”_blank” title=”جهاد تبیین، بهترین شیوه برای مقابله با توطئه‌های دشمن”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/27/828749_689.jpg” alt=”جهاد تبیین، بهترین شیوه برای مقابله با توطئه‌های دشمن” width=”85″ height=”85″> <div class=”crescent”></div> </a> <div> <h3> <a href=”/fa/news/1401610/جهاد-تبیین-بهترین-شیوه-برای-مقابله-با-توطئه‌های-دشمن” class=”yaddasht-title” target=”_blank” title=”جهاد تبیین، بهترین شیوه برای مقابله با توطئه‌های دشمن”>جهاد تبیین، بهترین شیوه برای مقابله با توطئه‌های دشمن</a> </h3> <span class=”author-yaddasht”>محمدصالح جوکار</span> </div> </article> <article class=”sec3-box-circle item”> <a class=”imgLink” href=”/fa/news/1401609/سیاست-خارجی-موفق-دولت-سیزدهم” target=”_blank” title=”سیاست خارجی موفق دولت سیزدهم”> <img s rc=”/files/fa/news/1401/12/27/8287 47_789.jpg” alt=”سیاست خارجی موفق دولت سیزدهم” width=”85″ height=”85″> <div class=”crescent”></div> </a> <div> <h3> <a href=”/fa/news/1401609/سیاست-خارجی-موفق-دولت-سیزدهم” class=”yaddasht-title” target=”_blank” title=”سیاست خارجی موفق دولت سیزدهم”>سیاست خارجی موفق دولت سیزدهم</a> </h3> <span class=”author-yaddasht”>شهریار حیدری</span> </div> </article> </div> </section> </div> <div class=”visible-lg visible-md”> </div> <div style=”display:none;”> </div> <div class=”sections_news_content custom_sections_news_content”> <section class=”slider pt-0 backShado”> <header class=”sectionHeader Na p-es-20″> <div class=”headLogo col-xs-22″> <span class=”logoTest”></span> <div class=”headerText N”>پیشخوان</div> </div> <a class=”headerMore” href=”/fa/archive/section/24″ target=”_blank”> <i></i><i class=”p-0″></i><i class=”p-0″></i> </a> </header> <sect ion id=”my-owl-demo4″ class=”owl-carousel owl-theme col-xs-36 myowl-carousel”> <d iv class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1401601/صفحه-نخست-روزنامه‌های-شنبه-۲۷-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/27/828694_254.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱” width=”248″ height=”169″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1401601/صفحه-نخست-روزنامه‌های-شنبه-۲۷-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1401460/صفحه-نخست-روزنامه‌های-پنجشنبه-۲۵-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/25/827690_453.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌های پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱” w idth=”248″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1401460/صفحه-نخست-روزنامه‌های-پ نجشنبه-۲۵-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌های پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1401339/صفحه-نخست-روزنامه‌-های-چهارشنبه-۲۴-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌ های چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/24/826908_336.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌ های چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱” width=”248″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1401339/صفحه-نخست-روزنامه‌-های-چهارشنبه-۲۴-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌ های چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌ های چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1401195/صفحه- نخست-روزنامه‌های-سه‌شنبه-۲۳-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/23/826013_ 422.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱” width=”248″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1401195/صفحه-نخست-روزنامه‌های-سه‌شنبه-۲۳-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1401059/صفحه-نخست-روزنامه‌های-دوشنبه-۲۲-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/22/825098_544.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱” width=”248″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1401059/صفحه-نخست-روزنامه‌های-دوشنبه-۲۲-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روز نامه‌های دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1400922 /صفحه-نخست-روزنامه‌های-یکشنبه-۲۱-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/21/824248_669.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱” width=”248″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1400922/صفحه-نخست-روزنامه‌های-یکشنبه-۲۱-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1400769/صفحه-نخست-روزنامه‌های-شنبه-۲۰-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/20/823302_597.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲۰ اسفند ۱ ۴۰۱” width=”248″ height=”175″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1400769/صفحه-نخست-روزنامه‌های-شنبه-۲۰-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1400425/صفحه-نخست-روزنامه‌های-دوشنبه-۱۶-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/16/820892_638.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱” width=”248″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1400425/صفحه-نخست-روزنامه‌های-دوشنبه-۱۶-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1400289/صفحه-نخست-روز نامه‌های-دوشنبه-۱۵-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/15/820011_599.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱” width=”248″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1400289/صفحه-نخست-روزنامه‌های-دوشنبه-۱۵-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> <div class=”item col-xs-36 box3″> <a class=”imgs box3-img” href=”/fa/news/1400139/صفحه-نخست-روزنامه‌های-یکشنبه-۱۴-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/14/819051_291.jpg” alt=”صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱” width=”248″ class=”img-responsive”> </a> <h2 class=”box3-title”> <a href=”/fa/news/1400139/صفحه-نخست-روزنامه‌های-یکشنبه-۱۴-اسفند-۱۴۰۱” target=”_blank” title=”صفحه نخست روزنامه‌های یکشنب ه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱”>صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱</a> </h2> </div> </section> <div class=”wrapper”></div> </section> </div> <div id=”mediaad-wnV1A”></div> <div style=”display:none;”> </div> <div class=”bg-shadow-news sections_news_content custom_secti ons_news_content”> <section class=”conversation_news”> <header class=”sectionHeader Na p-es-20″> <div class=”headLogo col-xs-30″> <span class=”logoTest”></span> <div class=”headerText N”>گفت و گو</div> </div> <a class=”headerMore” href=”/fa/archive/section/21″ target=”_blank”> <i></i><i class=”p-0″></i><i class=”p-0″></i> </a> </header> <div class=”conversation”> <article class=”sec3-box-square bg-shadow-newsG”> <a href=”/fa/news/1401666/کاهش-فعالیت-قماربازان-در-فضای-مجازی” target=”_blank” title=”کاهش فعالیت قماربازان در فضای مجازی”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/27/829087_740.jpg” alt= “کاهش فعالیت قماربازان در فضای مجازی” width=”96″ > </a> <div class=”imgCircle”><span></span></div> <div class=”col-md-36 textSquare”> <p class=”text-muted”> گفت‌وگوی اختصاصی «جام‌جم» با رئیس پلیس فتای کشور </p> <h3> <a href=”/fa/news/1401666/کاهش-فعالیت-قماربازان-در-فضای-مجازی” target=”_blank” title=”کاهش فعالیت قماربازان در فضای م جازی”>کاهش فعالیت قماربازان در فضای مجازی</a> </h3> </div> </article> <article class=”sec3-box-square bg-shadow-newsG”> <a href=”/fa/news/1401656/برنامه-بلند‎مدت-رمز-پیشتازی-نانو” target=”_blank” title=”برنامه بلند‎مدت، رمز پیشتازی نانو”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/27/829080_739.jpg” alt=”برنامه بلند‎مدت، رمز پیشتازی نانو” width=”96″ height=”64″> </a> <div class=”imgCircle”><span></span></div> <div class=”col-md-36 textSquare”> <p class=”text-muted”> «جام‎ جم» در گفت‎و‎گوی اختصاصی با دبیر ستاد نانو، عملکرد این مجموعه در سال ۱۴۰۱ را بررسی می‎کند </p> <h3> <a href= “/fa/news/1401656/برنامه-بلند‎مدت-رمز-پیشتازی-نانو” target=”_blank” title=”برنامه بلند‎مدت، رمز پیشتازی نانو”>برنامه بلند‎مدت، رمز پیشتازی نانو</a> </h3> </div> </article> <article class=”sec3-box-square bg-shadow-newsG”> <a href=”/fa/news/1401652/ادای-اروپایی‌ها-را-درآوردن-کشتی-در-خشکی-راندن-است” target=”_blank” title=”ادای اروپایی‌ها را درآوردن کشتی در خشکی راندن است”> <im g src=”/files/fa/news/1401/12/27/828983_258.jpg” alt=”ادای اروپایی‌ها را درآوردن کشتی در خشکی راندن است” width=”96″ height=”64″> </a> <div class=”imgCircle”><span></span></div> <div class=”col-md-36 textSquare”> <p class=”text-muted”> گفت‌وگوی «جام‌جم» با نادر مشایخی، هنرمند تجربه‌گرا </p> <h3> <a href=”/fa/news/1401652/ادای-اروپایی‌ها-را-درآوردن-کشتی-در-خشکی-راندن-است” target=”_blank” title=”ادای اروپایی‌ها را درآوردن کشتی در خشکی راندن است”>ادای اروپایی‌ها را درآوردن کشتی در خشکی راندن است</a> </h3> </div> </article> <article c lass=”sec3-box-square bg-shadow-newsG”> <a href=”/fa/news/1401643/هیچ-وقت-منتظر-حمایت-کسی-نماندم” target=”_blank” title=”هیچ وقت منتظر حمایت کسی نماندم”> <img src=”/files/fa/news/1401/12/27/828936_693.jpg” alt=”هیچ وقت منتظر حمایت کسی نماندم” width=”96″ height=”64″> </a> <div class=”imgCircle”><span></span></div> <div class=”col-md-36 textSquare”> <p class=”text-muted”> سیده الهام حسینی دختر تاریخ‌ساز وزنه‌برداری ایران </p> <h3> <a href=”/fa/news/1401643/هیچ-وقت-منتظر-حمایت-کسی-نماندم” target=”_blank” title=”هیچ وقت منتظر حمایت کسی نماندم”>هیچ وقت منتظر حمایت کسی نماندم</a> </h3> </div> </article> </div> </section> </div> <section class=”advtxt”> <header class=”sectionHeaderAdv”> <h2> نیازمندی ها </h2> </header> <div class=”txt_adv_container”> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://vakilazma.com/category/lawyers” target=”_blank” rel=”nofollow “> وکلا </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://mojrian.net” target=”_blank”> خرید سررسید </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://porsline.ir/online-questionnaire/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D 9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86?utm_source” target=”_blank”> ساخت پرسشنامه آنلاین </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://atysa.ir” target=”_blank”> کترینگ </a> </div> </div> <div clas s=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://sanatrooz.com/” target=”_blank”> نمایندگی اشنایدر </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://cita.ir/hotels/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7″ tar get=”_blank”> هتل های نزدیک حرم </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://ahomusic.com/music/” target=”_blank”> دانلود آهنگ </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://www.trip.ir/” target=”_blank”> خرید بلیط هواپیما </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://vekalattop.com/” target=”_blank”> وکالت تاپ </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://chartiran.com/5869/liteforex-2/” target=”_blank”> لایت فارکس ورود </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://vakilepaytakht.com/the-best-lawyer-in-tehran-list-of-10/” target=”_blank”> وکیل تهران </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://download1music.ir/” target=”_blank”> دانلود وان موزیک </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://ahanhyper.com/product-category/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1″ target=”_blank”> قیمت میلگرد </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://tasisat.com/product-c ategory/cooling/split/” target=”_blank”> کولر گازی </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://iranhost.com/webhosting” target=”_blank”> خرید هاست </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”http://cooldl.net” target=”_blank”> مرجع دانلود فیلم </a> </div> </div> <div class=”txt_adv_content col-xs-12″> <div class=”item”> <a href=”https://www.eligasht.com/” target=”_blank” rel=”nofollow”> بلیط هواپیما خارجی </a> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> <div class=”mrt-20″> <div id=”mediaad-Yw6Zx”></div> <footer id=”footer”> <section class=”footerMenu”> <div class=”cont ainer”> <div class=”footerTop”> <a href=”/” class=”footerLogo col-xs-24 col-md-7″> <svg class=”footer-logo” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” viewbox=”0 0 743.29 136.84″><defs></defs><title>jamejamonline

بخونیدش:  چرا در تمام ساعات یک روزسایه اجسام باخودشان برابر نیست

گام به گام فصل هفتم (۷) علوم سوم دبستان و حل فعالیت های درس نور و مشاهده‌ی اجسام را که شامل گفت و گو، فعالیت ها، ایستگاه فکر و آزمایش صفحه ۵۲ – ۵۵ – ۵۶ – ۵۷ – ۵۸ می باشد را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا با جواب های کامل آماده کرده ایم.

جواب گفت و گو صفحه ۵۲ علوم سوم ابتدایی فصل ۷

امید و دوستانش در حال بازی هستند. هر یک از بچه ها کدام یک از دوستانش را می تواند ببیند؟ کدام یک را نمی تواند ببیند؟ چرا؟

پاسخ فعالیت های فصل 7 علوم سوم ابتدایی

مطلب پیشنهادی: جواب فعالیت های درس ۶ علوم سوم ؛ زندگی ما و آب

✅ او می تواند بچه هایی را که در روشنایی و مقابل چشمانش هستند را ببیند. اما او نمی تواند کسانی را که پشت پرده و کنار مبل یا در یک مکان تاریک پنهان شده اند ببیند.

پاسخ آزمایش صفحه ۵۵ علوم سوم فصل ۷

وسایل لازم: آینه، ورق آلومینیم و مقوا

جواب آزمایش کنیدهای فصل 7 علوم سوم ابتدایی نور و مشاهده اجسام

تکه ای از ورق آلومینیم را چروک کنید و آن را روی مقوا بچسبانید.
مانند شکل، یک بار آینه و بار دیگر ورق آلومینیم چروک را در مقابل نور خورشید قرار دهید.
درباره‌ی مشاهدات خود با دوستانتان گفت‌وگو کنید.

✅ ورق آلومینیومی چروک خیلی کم نور را بازتاب می کند و منظم نیست اما آینه به صورت کامل و منظم نور را بازتاب می کند.

بیشتر اجسام وقتی نور به آن ها می تابد، آن را بازتاب می دهند. اگر نور به سطح صاف و صیقلی مانند آینه برخورد کند، به‌طور منظم بازتاب می شود. اما وقتی به سطح ناصاف و غیرصیقلی مانند ورق آلومینیم چروک برخورد کند به طور نامنظم بازتاب می شود.

آزمایش را با اجسام مختلف تکرار کنید و آن ها را مطابق جدول زیر در دو دسته‌ی مختلف قرار دهید.

✅ اجسامی که بازتابش منظم نور دارند :
آینه، قاشق و سینی استیل.

✅ اجسامی که بازتابش نامنظم نور دارند :
کتاب، کاغذ و آلومینیوم چروک.

جواب فعالیت صفحه ۵۶ درس نور و مشاهده اجسام علوم سوم

١- به سطح درونی یک قاشق براق و تمیز نگاه کنید. تصویر خود را چگونه می‌بینید؟
تصویر به صورت بزرگ تر مشاهده می شود.

٢- سطح بیرونی قاشق را نگاه کنید. این بار تصویر خود را چگونه می‌بینید؟
این بار تصویرم کوچک تر مشاهده می شود.

پاسخ مقایسه صفحه ۵۶ فصل هفتم علوم سوم

به تصویر خود در یک آینه‌ی تخت و سطح بیرونی و درونی قاشق دقت کنید و ویژگی های آن ها را در جدول زیر بنویسید.

آینه‌ی تختآینه‌ی برآمدهآینه‌ی فرو رفتهتصویر به صورت هم اندازه و مستقیمتصویر به صورت مستقیم و کوچک تر می باشد.تصویر بزرگ و مستقیم و یا کوچک و وارونه است.

🔰 نکته : در آینه‌ی فرو رفته تصویر اجسام بستگی به فاصله آینه تا جسم دارد.

جواب فعالیت صفحه ۵۷ علوم سوم فصل هفت

چند جسم رنگی و براق تهیه کنید. بازتاب نور از سطح آن ها را بر روی دیوار مشاهده کنید. از مشاهدات خود چه نتیجه ای می گیرید؟

✅ جسمی که روشن تر و براق تر است، بازتابش نور بیشتری نسبت به بقیه اجسام دارد. نتیجه می گیریم هر چه رنگ اجسام تیره تر باشد، بازتابش نور کمتری نیز دارند.

پاسخ ایستگاه فکر صفحه ۵۸ درس هفتم علوم سوم

توضیح دهید که چگونه می توانید جسم هایی را که پشت سر شما هستند ، بدون این که برگردید، ببینید؟
با استفاده از آینه می توانیم اجسام پشت سرمان را مشاهده کنیم.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۵ علوم سوم ؛ آب ماده با ارزش

✅ در این نوشته جواب فعالیت های درس ۷ علوم سوم از فصل نور و مشاهده اجسام را مرور کردیم، جهت مشاهده گام به گام سایر فصل های کتاب کافیست شماره فصل را به همراه عبارت «ماگرتا» در گوگل جست و جو نمایید. همچنین اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا